ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍

പേര്

ഔദ്യോഗിക പദവി അടിസ്ഥാന ശംബളം
1 അനില്‍ കുമാര്‍.എന്‍ സെക്രട്ടറി 54000
2 Shaji K K അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി 44700
3 Saji.P ഹെഡ് ക്ളര്‍ക്ക്
4 Remya A R അക്കൌണ്ടന്റ് 33100
5 അബ്ദൂല്‍ സമദ് എം കെ യു.ഡി ക്ളര്‍ക്ക് 32300
6 സുനിത യു എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക് 26500
7 Prasoon C Mathew എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക് 25850
8 സുമിത്ര കെ.എസ് എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക് 21650
9 നവീന്‍.എ.കെ എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക് 19500
10 സെയ്തലവി കെ എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക് 33100
11 അബ്ദുല്‍ ബഷിര്‍  ഇ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് 21100
12 സുധി ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ് 17000
13 ഹേമലത.കെ.കെ. പി.ടി.എസ് 13340
14 ദേവരാജന്‍.കെ പി.ടി.പി.കെ 9780
15 അനില്‍കുമാര്‍ ആലഞ്ചേരി പി.ടി.എസ് 10660
14 സഞ്ജുലാല്‍ എം.എസ് ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് 21000(Honararium)
15 ജിജോ ജോസ് എ.ഇ എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി 25000(ഹോണറേറിയം
16 സജീവന്‍ എം ഓവര്‍സിയര്‍ MGNREGA 20000(ഹോണറേറിയം)
17 ജോയി ജോസഫ് അക്കൌണ്ടന്‍റ് MGNREGA 18500(ഹോണറേറിയം)
18 ഷീന എം.വി അക്കൌണ്ടന്‍റ് MGNREGA 18500(ഹോണറേറിയം)
18 നിഥില അക്കൌണ്ടന്‍റ് MGNREGA 18500(ഹോണറേറിയം)
19 ജിനു എം ബി.എഫ്.റ്റി MGNREGA