പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

വയനാട്
ബ്ളോക്ക്     

:

മാനന്തവാടി 
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

201.16ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

17

 
ജനസംഖ്യ

:

23529
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

11910
സ്ത്രീകള്‍

:

11619
ജനസാന്ദ്രത

:

117
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

975
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

68.65
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

74.89
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

62.3
Source : Census data 2001