മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേര്
1 കെ.സി.കുമാരന്‍
2 കെ.ആര്‍.അമ്മാളു
3 പി.വി.സഹദേവന്‍
4 ഒ ആര്‍ കേളു