തിരുനെല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എ.എഫ്.എസ് 2012/13,2013/14

2012-13  Income and Expenditure IE12-13

2012-13 Balance Sheet Balance Sheet 2012-13

2013-14 Income and Expenditure Income And Expenditure 13-14തിരുനെല്ലി ഗ്രമാപഞ്ചായത്ത് എ.എഫ്.എസ് 2017/18

al-0129190325441983282

bs_schd-037264051552972766

cf-024146987509048978

ie_2017-2018_726

ie_schd-041373133750708235

rp_2017-2018_726

തിരുനെല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018/19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഡ് 1

വാര്‍ഡ് 2

വാര്‍ഡ്-3

വാര്‍ഡ് 4

വാര്‍ഡ്-5

വാര്‍ഡ് 6

വാര്‍ഡ് 7

വാര്‍ഡ് 8

വാര്‍ഡ് -9

വാര്‍ഡ് 10

വാര്‍ഡ് 11

വാര്‍ഡ് 12

വാര്‍ഡ് 13

വാര്‍ഡ് 14

വാര്‍ഡ് 15

വാര്‍ഡ്-16

വാര്‍ഡ് 17

എ.എഫ്.എസ് 2016-17

എ.എഫ്.എസ്-2015-16

തിരുനെല്ലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

Ward1

Ward2

Ward3

Ward 4

Ward5

Ward6

Ward7

Ward8

Ward9

Ward10

Ward11

Ward12

Ward13

Ward14

Ward15

Ward16

Ward17

ലൈഫ് കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര് കരട് പട്ടിക

ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരുടെ കരട് പട്ടിക

അരണപ്പാറ വനിതാ സമുച്ചയം ഉല്‍ഘാടനം

thirunelly-panchayath-15555

വികസന സെമിനാര്‍ 10.05.2017

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

Administrative Report

Administrative Report bharana report-13-14