വിവരാവകാശ നിയമം 2005

പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ശ്രീമതി. ഷീല .യു
സെക്രട്ടറി
തിരുന്നാവായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
9496047961

അസി.പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.തിലകന്‍ .ടി
ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
തിരുന്നാവായ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
9496273597

അപ്പ്ലറ്റ് അതോരിറ്റ്

ശ്രീ മുഹമ്മദ് ചെമ്മല
അസി.ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത്
മലപ്പുറം
ഫോണ്‍ 0483 2734838

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍

പെന്‍ഷന്‍ വിവരം ലഭിക്കാന്‍ ഇവിടെ അമര്‍ത്തുക

സകര്‍മ്മ മീറ്റിംഗ്

സകര്‍മ്മ മീറ്റിംഗ് വിവരം ലഭിക്കാന്‍ ഇവിടെ അമര്‍ത്തുക

2018-19 വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ്

budjet-2018-19

2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

2017-18 Project

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18

afs-2017-18

ടെണ്ടര് പരസ്യം

tender
tender2

ഡിമാന്‍റ്-കളക്ഷന്‍-ബാലന്‍സ്

ഡിമാന്‍റ് ………. കളക്ഷന്‍ ………. ബാലന്‍സ് ……… %

5093135 ………. 1180359 ………… 3912776 ……… 23

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2016-17

balace-sheet-schedulebalance-sheetcash-flow-statementincome-expendi-finalreceipt-paymentsschedule-income-expschedule-receipt-paymenttrial-balance-statement

ഓംബുഡ്സ്മാന്‍

Ombudsman for Local Self Government Institutions

ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രശേഖരദാസ്

III FLOOR
SAPHALAYAM COMPLEX
PALAYAM,UNIVERSITY P.O.
THIRUVANTHAPURAM - 34.

Secretary Tel no. 0471-2330543
2330543
2333542