കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

വാര്‍ഡ് 1


വാര്‍ഡ് 2


വാര്‍ഡ് 3


വാര്‍ഡ് 4 (പാര്‍ട്ട് -1)


വാര്‍ഡ് 4 (പാര്‍ട്ട് -2)


വാര്‍ഡ് 5 (പാര്‍ട്ട് -1)


വാര്‍ഡ് 5 (പാര്‍ട്ട് -2)


വാര്‍ഡ് 6 (പാര്‍ട്ട് -1)


വാര്‍ഡ് 6 (പാര്‍ട്ട് -2)

വാര്‍ഡ് 7


വാര്‍ഡ് 8 (പാര്‍ട്ട് -1)


വാര്‍ഡ് 8 (പാര്‍ട്ട് -2)


വാര്‍ഡ് 9 (പാര്‍ട്ട് -1)


വാര്‍ഡ് 9 (പാര്‍ട്ട് -2)


വാര്‍ഡ് 10 (പാര്‍ട്ട് -1)


വാര്‍ഡ് 10 (പാര്‍ട്ട് -2)


വാര്‍ഡ് 11 (പാര്‍ട്ട് -1)


വാര്‍ഡ് 11 (പാര്‍ട്ട് -2)

വാര്‍ഡ് 12 (പാര്‍ട്ട് -1)


വാര്‍ഡ് 12 (പാര്‍ട്ട് -2)


വാര്‍ഡ് 13 (പാര്‍ട്ട് -1)


വാര്‍ഡ് 13 (പാര്‍ട്ട് -2)

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017- 2018

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2016-17

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് അപ്പീലിനുശേഷം

ഭുമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍ (അപ്പീല്‍ 1)

ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവര്‍ (അപ്പീല്‍ 1)

ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് (കരട്)

സാധ്യതാ പട്ടികയില്‍നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ വിവരം

പുന പരിശോധിക്കേവരുടെ ലിസ്റ്റ്

പൂര്‍ണ്ണമായും വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്താത്തവ

ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

2016-17 വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

balance-sheet-2

balance-sheet

Cashflow

income-expenditure

receipt

trial-balance

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക