അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

beneficiery-list

തിടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികള്‍ 2015-19

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍ 2015-19

പ്രസിഡന്‍റ്                - ശ്രീമതി .ലീന ജോര്‍ജ്ജ്

വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് -  ശ്രീ.സുരേഷ് കുമാര്‍ കാലായില്‍

സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍മാന്‍മാര്‍

  • ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍മാന്‍                -ശ്രീ.സുരേഷ് കുമാര്‍ കാലായില്‍
  • വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ -
  • ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍മാന്‍           -ശ്രീ.സേവ്യര്‍ കണ്ടത്തിന്‍‌കര .
  • ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍        -ശ്രീമതി.ഉഷ ശശി.

മെമ്പര്‍

വാര്‍ഡ് 1-അമ്പാറനിരപ്പേല്‍     -റ്റി.കെ പ്രഭാകരന്‍നായര്‍

വാര്‍ഡ് 2-കൊണ്ടൂര്‍                        -ഓമന രമേശ്

വാര്‍ഡ് 3-പാതാഴ                            -സേവ്യര്‍ കെ.വി

വാര്‍ഡ് 4-വെയില്‍കാണാംപാറ     -സാബു ജോസഫ്

വാര്‍ഡ് 5-പൊന്തനാല്‍                   -സുരേഷ് ,കാലായില്‍

വാര്‍ഡ് 6-നെടുംചേരി                    -സുജ ബാബു

വാര്‍ഡ് 7-വാരിയാനിക്കാട്             -മേഴ്സി ജോസഫ്

വാര്‍ഡ് 8-ചേറ്റുതോട്                      -ലീന ജോര്‍ജ്ജ്

വാര്‍ഡ് 9-കാളകെട്ടി                      -ബിനോ ജോസഫ്

വാര്‍ഡ് 10-പിണ്ണാക്കനാട്              -ജോമോന്‍ കെ.എം

വാര്‍ഡ് 11-ചെമ്മലമറ്റം                  -സെബാസ്റ്റ്യന്‍ എബ്രഹാം

വാര്‍ഡ് 12-കല്ലറങ്ങാട്                    -അജിത മോഹന്‍ദാസ്

വാര്‍ഡ് 13-തിടനാട്                         -മിനി സാവിയോ

വാര്‍ഡ് 14 -മൂന്നാംതോട്                 -ഉഷ ശശി


കരിങ്കല്‍-ക്വാറി ലൈസന്‍സികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ 2016-17

Icn¦ð Izmdn ssek³knIfpsS hnhc§Ä 2016-17

Sl No

Name and Adress

Purpose of Licence

Date of Licence Issue

Expire Date

1.

tPmkpIp«n ^nen¸v, shfpt¯S¯vIm«nð

]mds]m«n¡p¶Xn\v

28/06/2016

31/03/2017

2.

cmtPjv tdmbn,]qh¯p¦ð

]mds]m«n¡p¶Xn\v

25/10/2016

31/03/2017

3.

Fw.sI djoZv,a\bv¡¸d¼nð

]mds]m«n¡p¶Xn\v

18/11/2016

31/03/2017

4.

sI.hn tPmk^v,Ipf¯p¦ð

]mds]m«n¡p¶Xn\v

31/03/2016

31/03/2017

5.

Fw.Fkv {io[c³,acph¯m¦ð

]mds]m«n¡p¶Xn\v

31/03/2016

31/03/2017

6.

kvvt\lm tPmkv,]qh¯n\mð

]mds]m«n¡p¶Xn\v

31/03/2016

31/03/2017

7.

kvt\lmtPmkv,]qh¯n\mð

]mds]m«n¡p¶Xn\v

31/03/2016

31/03/2017

8.

Fw.Fkv {io[c³,acph¯m¦ð

]mds]m«n¡p¶Xn\v

13/06/2016

31/03/2017

ഗ്രാമസഭ 2017-18

XnS\mSv {Kma]©mb¯v

{Kmak`

Pqsse 30 apXð HmKÌv 7 hsc

hmÀUv \¼cpw

t]cpw

Øew, kabw, XobXn

1.A¼md\nct¸ð

skâv.tPm¬kv Fð.]n.Fkv.A¼md\nct¸ð

05.08.2017 kabw 3 aWn (i\n)

2.sImïqÀ

skâv.tPm¬kv Fð.]n.Fkv.A¼md\nct¸ð

05.08.2017 kabw 2 aWn (i\n)

3.]mXmg

skâv.sk_mkäy³.Fð.]n.Fkv. ]mXmg

06.08.2017 kabw 1.30 aWn (RmbÀ)

4.shbnðImWmw ]md

shbnðImWmw]md skâv.tPmk^v.Fð.]n.Fkv

30.07.2017 kabw 2.30.P.M (RmbÀ)

5.s]m´\mð

XnS\mSv {Kma]©mb¯v lmÄ

6.08.2017 kabw 2.P.M (RmbÀ)

6.s\SpwtNcn

sN½eaäwenänð ^vfhÀF¨v.Fkv.kv

06.08.2017 kabw 3. P.M (RmbÀ)

7.hmcym\n¡mSv

hmcym\n¡mSv km³tPmkv ]mcnjvlmÄ

06.08.2017 kabw 3.P.M (RmbÀ)

8.tNäptXmSv

skâv tPmk^v.Fð.]n.Fkv.tNäptXmSv

05.08.2017 kabw 3 P.M (i\n)

9. ImfsI«n

kn.Fkv.sF.]mcnjv lmÄ ]n®m¡\mSv

30.07.2017 kabw 2 P.M (RmbÀ)

10.]n®m¡\mSv

kn.Fkv.sF.]mcnjv lmÄ ]n®m¡\mSv

30.07.2017 kabw 3.30 P.M (RmbÀ)

11.sN½eaäw

sN½eaäw enänð ^vfhÀF¨v.Fkv.kv

06.08.2017 kabw 2. P.M (RmbÀ)

12.Iñd§mSv

XnS\mSv ]©mb¯ vlmÄ

06.08.2017 kabw 3.P.M (RmbÀ)

13.XnS\mSv

XnS\mSv ]©mb¯vlmÄ

30.07.2017 kabw 3.00 P.M (RmbÀ)

14.aq¶mwtXmSv

aq¶mwtXmSv B{iaw

07.07.2017 kabw 3 P.M (Xn¦Ä)

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2016-17

balance sheet schedulebalance sheetbalancesheet schedulecashflow statementincome-exp3ledger trial balancereceipt Payment shedulereceipt-paymentshedule of income exp statement

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2015-16

balance-sheet-schedulebalance sheetbalance sheet schedulecashflow-statementincome-exp2ledger-trial-balancereceipt-payment-shedulereceipt-paymentshedule-of-income-exp-statement

സ്വച് ഛ് ഭാരത് മിഷന്‍ 2016 തിടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

റിപ്പോര്‍ട്ട്

img_20161002_1045042img_20161002_1048181img_20161002_105459img_20161002_105614

ഭരണറിപ്പോര്‍ട്ട് 2014-2015

p-6a-15

p-6a-25

p-85

p-95

p-105

p-116

p-125

p-135

p-145

p-155

p-164

p-185

p-195

p-205

p-235

p-245

p-25-d5

p-265

p-275

p-285

p-295

p-305

p-315

p-325

p-335

p-345

p-355

p-365

p-375

p-385

p-394

p-404

p-414

p-424

p-434

p-444

p-464

p-454

p-474

p-484

p-494

p-504

p-524

p-544

p-534

p-554

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2013-14

bal13-141bal1-13-142bal313-143rp13-144rp2-13-145ie-13-146ie-1013-147tb13-148

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2012-2013

rptieschedules2rptb1schedulerptbalancesheetrptbalancesheetschedulerptincomeandexpenditurerptledgertrialbalancerptrprptrpschedules