മെറ്റീരിയല്‍ കളക്ഷന്‍ ഫെസിലിറ്റി (ബോട്ടില്‍ ബൂത്ത്) ഉദ്ഘാടനം 24-06-19

64img-20190625-wa0027img-20190625-wa0026img-20190625-wa0023img-20190625-wa0024

തിടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മെറ്റീരിയല്‍ കള്കഷന്‍ ഫെസിലിറ്റി (ബോട്ടില്‍ ബൂത്ത്) ഉദ്ഘാടനം ബഹു .ജില്ലാകളക്ടര്‍ ശ്രീ.സുധീര്‍ ബാബു. ഐ.എഎസ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു.യോഗത്തില്‍ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി .ലീന ജോര്‍ജ്ജ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്  ശ്രീ.സുരേഷ് കുമാര്‍ കാലായില്‍ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു.പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ശ്രീ .മുഹമ്മദ് റഖീബ് റ്റി.എസ്  വിശദീകരിച്ചു.യോഗത്തില്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി ലിസി തോമസ്,ശ്രീ.തോമസ് വടകര ,ശ്രീ.എ.വി സാമുവല്‍ (ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ) ,പഞ്ചായത്ത് മെമ്പര്‍മാര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ആശംസ അര്‍പ്പിച്ചു.യോഗത്തില്‍ വിവിധ സാമൂഹിക,  സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലുള്‍പ്പെട്ടവര്‍ പങ്കെടുത്തു,യോഗത്തില്‍ പഞ്ചായത്ത് അസി.സെക്രട്ടറി ശ്രീ.നോബി എം ഐസക് കൃതജ്ഞത അര്‍പ്പിച്ചു.യോഗം 5 മണിയോടുകൂടി സമാപിച്ചു.img-20190625-wa0019img-20190625-wa00091img-20190625-wa00131

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

beneficiery-list

തിടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികള്‍ 2015-19

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍ 2015-19

പ്രസിഡന്‍റ്                - ശ്രീമതി .ലീന ജോര്‍ജ്ജ്

വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് -  ശ്രീ.സുരേഷ് കുമാര്‍ കാലായില്‍

സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍മാന്‍മാര്‍

  • ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍മാന്‍                -ശ്രീ.സുരേഷ് കുമാര്‍ കാലായില്‍
  • വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍ -ശ്രീമതി.ഓമന രമേശ്
  • ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍മാന്‍           -ശ്രീ.സേവ്യര്‍ കണ്ടത്തിന്‍‌കര .
  • ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍        -ശ്രീമതി.ഉഷ ശശി.

മെമ്പര്‍

വാര്‍ഡ് 1-അമ്പാറനിരപ്പേല്‍     -റ്റി.കെ പ്രഭാകരന്‍നായര്‍

വാര്‍ഡ് 2-കൊണ്ടൂര്‍                        -ഓമന രമേശ്

വാര്‍ഡ് 3-പാതാഴ                            -സേവ്യര്‍ കെ.വി

വാര്‍ഡ് 4-വെയില്‍കാണാംപാറ     -സാബു ജോസഫ്

വാര്‍ഡ് 5-പൊന്തനാല്‍                   -സുരേഷ് ,കാലായില്‍

വാര്‍ഡ് 6-നെടുംചേരി                    -സുജ ബാബു

വാര്‍ഡ് 7-വാരിയാനിക്കാട്             -മേഴ്സി ജോസഫ്

വാര്‍ഡ് 8-ചേറ്റുതോട്                      -ലീന ജോര്‍ജ്ജ്

വാര്‍ഡ് 9-കാളകെട്ടി                      -ബിനോ ജോസഫ്

വാര്‍ഡ് 10-പിണ്ണാക്കനാട്              -ജോമോന്‍ കെ.എം

വാര്‍ഡ് 11-ചെമ്മലമറ്റം                  -സെബാസ്റ്റ്യന്‍ എബ്രഹാം

വാര്‍ഡ് 12-കല്ലറങ്ങാട്                    -അജിത മോഹന്‍ദാസ്

വാര്‍ഡ് 13-തിടനാട്                         -മിനി സാവിയോ

വാര്‍ഡ് 14 -മൂന്നാംതോട്                 -ഉഷ ശശി


കരിങ്കല്‍-ക്വാറി ലൈസന്‍സികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ 2016-17

Icn¦ð Izmdn ssek³knIfpsS hnhc§Ä 2016-17

Sl No

Name and Adress

Purpose of Licence

Date of Licence Issue

Expire Date

1.

tPmkpIp«n ^nen¸v, shfpt¯S¯vIm«nð

]mds]m«n¡p¶Xn\v

28/06/2016

31/03/2017

2.

cmtPjv tdmbn,]qh¯p¦ð

]mds]m«n¡p¶Xn\v

25/10/2016

31/03/2017

3.

Fw.sI djoZv,a\bv¡¸d¼nð

]mds]m«n¡p¶Xn\v

18/11/2016

31/03/2017

4.

sI.hn tPmk^v,Ipf¯p¦ð

]mds]m«n¡p¶Xn\v

31/03/2016

31/03/2017

5.

Fw.Fkv {io[c³,acph¯m¦ð

]mds]m«n¡p¶Xn\v

31/03/2016

31/03/2017

6.

kvvt\lm tPmkv,]qh¯n\mð

]mds]m«n¡p¶Xn\v

31/03/2016

31/03/2017

7.

kvt\lmtPmkv,]qh¯n\mð

]mds]m«n¡p¶Xn\v

31/03/2016

31/03/2017

8.

Fw.Fkv {io[c³,acph¯m¦ð

]mds]m«n¡p¶Xn\v

13/06/2016

31/03/2017

ഗ്രാമസഭ 2017-18

XnS\mSv {Kma]©mb¯v

{Kmak`

Pqsse 30 apXð HmKÌv 7 hsc

hmÀUv \¼cpw

t]cpw

Øew, kabw, XobXn

1.A¼md\nct¸ð

skâv.tPm¬kv Fð.]n.Fkv.A¼md\nct¸ð

05.08.2017 kabw 3 aWn (i\n)

2.sImïqÀ

skâv.tPm¬kv Fð.]n.Fkv.A¼md\nct¸ð

05.08.2017 kabw 2 aWn (i\n)

3.]mXmg

skâv.sk_mkäy³.Fð.]n.Fkv. ]mXmg

06.08.2017 kabw 1.30 aWn (RmbÀ)

4.shbnðImWmw ]md

shbnðImWmw]md skâv.tPmk^v.Fð.]n.Fkv

30.07.2017 kabw 2.30.P.M (RmbÀ)

5.s]m´\mð

XnS\mSv {Kma]©mb¯v lmÄ

6.08.2017 kabw 2.P.M (RmbÀ)

6.s\SpwtNcn

sN½eaäwenänð ^vfhÀF¨v.Fkv.kv

06.08.2017 kabw 3. P.M (RmbÀ)

7.hmcym\n¡mSv

hmcym\n¡mSv km³tPmkv ]mcnjvlmÄ

06.08.2017 kabw 3.P.M (RmbÀ)

8.tNäptXmSv

skâv tPmk^v.Fð.]n.Fkv.tNäptXmSv

05.08.2017 kabw 3 P.M (i\n)

9. ImfsI«n

kn.Fkv.sF.]mcnjv lmÄ ]n®m¡\mSv

30.07.2017 kabw 2 P.M (RmbÀ)

10.]n®m¡\mSv

kn.Fkv.sF.]mcnjv lmÄ ]n®m¡\mSv

30.07.2017 kabw 3.30 P.M (RmbÀ)

11.sN½eaäw

sN½eaäw enänð ^vfhÀF¨v.Fkv.kv

06.08.2017 kabw 2. P.M (RmbÀ)

12.Iñd§mSv

XnS\mSv ]©mb¯ vlmÄ

06.08.2017 kabw 3.P.M (RmbÀ)

13.XnS\mSv

XnS\mSv ]©mb¯vlmÄ

30.07.2017 kabw 3.00 P.M (RmbÀ)

14.aq¶mwtXmSv

aq¶mwtXmSv B{iaw

07.07.2017 kabw 3 P.M (Xn¦Ä)

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2016-17

balance sheet schedulebalance sheetbalancesheet schedulecashflow statementincome-exp3ledger trial balancereceipt Payment shedulereceipt-paymentshedule of income exp statement

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2015-16

balance-sheet-schedulebalance sheetbalance sheet schedulecashflow-statementincome-exp2ledger-trial-balancereceipt-payment-shedulereceipt-paymentshedule-of-income-exp-statement

സ്വച് ഛ് ഭാരത് മിഷന്‍ 2016 തിടനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

റിപ്പോര്‍ട്ട്

img_20161002_1045042img_20161002_1048181img_20161002_105459img_20161002_105614

ഭരണറിപ്പോര്‍ട്ട് 2014-2015

p-6a-15

p-6a-25

p-85

p-95

p-105

p-116

p-125

p-135

p-145

p-155

p-164

p-185

p-195

p-205

p-235

p-245

p-25-d5

p-265

p-275

p-285

p-295

p-305

p-315

p-325

p-335

p-345

p-355

p-365

p-375

p-385

p-394

p-404

p-414

p-424

p-434

p-444

p-464

p-454

p-474

p-484

p-494

p-504

p-524

p-544

p-534

p-554

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2013-14

bal13-141bal1-13-142bal313-143rp13-144rp2-13-145ie-13-146ie-1013-147tb13-148