സാമൂഹ്യ അടുക്കള-സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തവരുടെ ലിസ്റ്റ്

സാമൂഹ്യ അടുക്കള-സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് -2019-20

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് -2019-20

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2017-18

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക-2017 ഉപ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്


അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക-2017 ഉപ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

ലൈഫ് കരട് ലിസ്റ്റ്

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

2017 ഉപ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

2017 ഉപ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ബഡ്ജറ്റ് 2017-2018

budjet-2017-2018

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2016-17

e0b497e0b581e0b4a3e0b4ade0b58be0b495e0b58de0b4a4e0b58de0b4af-e0b4b2e0b4bfe0b4b8e0b58de0b4b1e0b58de0b4b1e0b58d-2016-171

ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പേര്,ഒൌദ്യോഗിക സ്ഥാനം,വേതനം

employee-details1

Older Entries »