വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2019-20

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2018-19
വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2017-18

ഡാറ്റാ ബാങ്ക്

Data Bank

2018-19 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

2018-2019-വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്
2018-19-ആഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

2017-18 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

2017-2018 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്
2017-18-ആഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

സാമൂഹ്യ അടുക്കള-സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തവരുടെ ലിസ്റ്റ്

സാമൂഹ്യ അടുക്കള-സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തവരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് -2019-20

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് -2019-20

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2017-18

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക-2017 ഉപ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്


അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക-2017 ഉപ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്

ലൈഫ് കരട് ലിസ്റ്റ്

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

Older Entries »