വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു.

തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍  18/01/2019 ന്  5.00 മണിക്ക് മുമ്പായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തില്‍ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷാ ഫാറം പ്രവര്‍ത്തി സമയങ്ങളില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം, സി.ഡി.എസ് കാര്യാലയം, അംഗണവാടികള്‍ എന്നിവടങ്ങളില്‍ നിന്നും  വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

റേഷന്‍കാര്‍ഡിനുള്ള അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു

.

റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ പുതിയതും തിരുത്തുന്നതുമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട അപേക്ഷകള്‍ 25.07.2018 ന് തെന്നല പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ വെച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനു കീഴിലുള്ള തെന്നല പ്രാഥമികാരോഗ്യ കോന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഡോക്ടറുടെയും ഒരു ഫാര്‍മസിസ്റ്റിന്റെയും താല്‍കാലിക നിയമനത്തിന് താല്‍പര്യമുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ താഴെ പറയുന്ന വിലാസത്തില്‍ 06.06.2018 നകം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

സെക്രട്ടറി

തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

വാളക്കുളം പി.ഒ

മലപ്പുറം-676508

അറിയിപ്പ്

തെന്നല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യ പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് അപേക്ഷാ ഫോറങ്ങള്‍ വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാര്‍ ,പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം, കൃഷിഭവന്‍ ,മൃഗാശുപത്രി, അംഗന്‍വാടികള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ 28.04.2018 ന് 5 മണിക്കകം പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയത്തില്‍ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതി - സാധ്യതാ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Life Publication

ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരുടെ സാധ്യതാ ലിസ്റ്റ്

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെ സാധ്യാതാ ലിസ്റ്റ്

അപ്പീല്‍-1

ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

13-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി (2017-22)

ഹരിത കേരളം പദ്ധതി ഉല്‍ഘാടനം

5

തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് വിതരണം

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ പുതുതായി പേര് ചേര്‍ത്തിയവര്‍ക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്ന് 20.10.15 മുതല്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡ് വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

2015 ലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

തെന്നല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ 2015 വര്‍ഷത്തെ 17 വാര്‍ഡുകളുടെ വോട്ടര്‍പട്ടികകള്‍
താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കുകളില്‍ നിന്നും Download ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

1.കൊടക്കല്ല്

2.കുറ്റിക്കാട്ടുപാറ

3.തച്ചമ്മാട്

4.അപ്ല

5.പൂക്കിപ്പറമ്പ്

6.പെരുമ്പുഴ

7.കുളങ്ങര

8.വാളക്കുളം

9.തൂമ്പത്ത് പറമ്പ്

10.കുണ്ടുകുളം

11.കോഴിച്ചെന

12.കറുത്താല്‍

13.അറക്കല്‍

14.വെസ്റ്റ് ബസാര്‍

15.അപ്പിയത്ത്

16.തെന്നല

17.ആലുങ്ങല്‍

അറിയിപ്പ്

തെന്നല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തില്‍ തുടര്‍വിദ്യാകേന്ദ്രം സാക്ഷരതാ പ്രേരക്  തസ്തികയില്‍ ജോലി ചെയ്യാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ള തെന്നല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നിവാസികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

യോഗ്യത - SSLC പാസ്സായിരിക്കണം

വയസ്സ് - 18 നും 35 നും മധ്യേ

ഹോണറേറിയം - 2300 രൂപ

താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ വിശദമായ ബയോഡാറ്റ സഹിതം 24/01/2015 ന് 5 മണിക്കകം പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പിക്കേണ്ടതാണ്.