വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ വെബ് സൈറ്റില്‍

ബഹു.പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടറുടെ 05.11.2013 ലെ സി7-37254/13 നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് തെന്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.

2018-2019 ലെ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

തെന്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ  2018-2019 ലെ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി

2018-2019 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി അന്തിമ പദ്ധതി രേഖ

അന്തിമ പദ്ധതി രേഖ

ലൈഫ് ഫൈനല്‍ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഉള്ള അന്തിമ  ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

2018-2019 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ കരട് പദ്ധതി രേഖ

2018-2019 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലെ കരട് പദ്ധതി രേഖ 10.03.2018 നടത്തുകയുണ്ടായി

2018-2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ്

2018-2019 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് 27.03.2018 തെന്മല പഞ്ചായത്തില്‍ വച്ച് നടത്തുകയുണ്ടായി.

തെന്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍

തെന്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.

ലൈഫ് അന്തിമ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

ലൈഫ് അന്തിമ ലിസ്റ്റ്-ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരടെയും,ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെയും ല്സ്റ്റ്

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെയും ലിസ്റ്റ്- ക്ലേശ്ശ ഘടകങ്ങള്‍ ഉള്ളവ

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്-ക്ലേശ ഘടകങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തവ

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്- ക്ലേശ ഘടകങ്ങള്‍ ഉള്ളവ

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്- ക്ലേശ ഘടകങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തവ

തെന്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ മെമ്പര്‍മാരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

പ്രഡിഡന്‍റ്,വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ്,സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍മാര്‍/ചെയര്‍പേഴ്സണ്‍മാര്‍,   മെമ്പര്‍മാര്‍ എന്നിവരുടെ   പേര് വിവരങ്ങള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ലൈഫ് മിഷന്‍- അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍- ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍- ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

Older Entries »