വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

2017-18
2018-19
2019-20

തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഡേറ്റാ ബാങ്ക്

ഡേറ്റാ ബാങ്ക്

തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സപ്ലിമെന്‍ററി വോട്ടര്‍പട്ടിക 11.11.2020 തീയതിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക

2018-19 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്, ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

2018-19-വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്
2018-19-ആഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

2017-18 വര്‍ഷത്തെ വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്, ആഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

കോവിഡ്- 19 - കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ പട്ടിക

തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോവിഡ്- 19 പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം ആവശ്യമായ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാര്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളതും ആയത് പഞ്ചായത്ത് ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റാഫ് അന്വേഷിച്ചിട്ടുള്ളതും പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗീകരിച്ചതുമായ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നു.

List
List
List
List

ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം നടത്തേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍- ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

വിവരാവകാശ നിയമം - 2005

 • ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്ത്തവ്യങ്ങളും
 • ചുമതലനിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്
 • ബഡ്ജറ്റ് 2020-21
 • വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്
 • വിവിധ പദ്ധതികള്‍/ സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങള്‍
 • ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019- 20
 • പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്ക്കായി സംവരണം ചെയ്ത പദ്ധതികള്
 • വിവിധ പദ്ധതികള്ക്കാവശ്യമായ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങള്
 • ജീവനക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങള്
 • ലൈസന്സികളുടെ വിവരങ്ങള്
 • കരിങ്കല് ക്വാറികളുടെ വിവരം