ഉറവിട മാലിന്യ സംസ്ക്കരണം നടത്തേണ്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക

സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍- ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

വിവരാവകാശ നിയമം - 2005

 • ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്ത്തവ്യങ്ങളും
 • ചുമതലനിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്
 • വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്
 • വിവിധ പദ്ധതികള്‍/ സബ്സിഡി മാനദണ്ഡങ്ങള്‍
 • ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019- 20
 • പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്ക്കായി സംവരണം ചെയ്ത പദ്ധതികള്
 • വിവിധ പദ്ധതികള്ക്കാവശ്യമായ തുകയുടെ വിശദാംശങ്ങള്
 • ജീവനക്കാരുടെ വിശദാംശങ്ങള്
 • ലൈസന്സികളുടെ വിവരങ്ങള്
 • കരിങ്കല് ക്വാറികളുടെ വിവരം
 • ജനപ്രതിനിധികള്‍ 2015

  പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

  തെക്കുംഭാഗം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015 - വോട്ടര്‍‍ പട്ടിക

  Read the rest of this entry »