മ്യഗലൈസന്‍സ് പ്രകാരമുള്ള വളര്‍ത്തുനായ്ക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

മ്യഗലൈസന്‍സ് പ്രകാരമുള്ള വളര്‍ത്തുനായ്ക്കളുള്ള  ഉടമയുടെ പേരും വിവരവും

6/134 - ശ്രീ .മനുമോന്‍, മണി മലയില്‍ ,മലങ്കട,മാട്ടറക്കല്‍