ലൈസന്‍സുള്ള ക്വാറികള്‍

ലൈസന്‍സുള്ള ക്വാറിയുടെ പേരും ഉടമയുടെ പേരുംവിലാസവും

തഴെക്കോട്  സര്‍വ്വെ നമ്പര്‍ 215/1A

ജയ് ലാബ്ദീന്‍, പുത്തനങ്ങാടി (വീട്) — കരിങ്കല്‍ ക്വാറി