ഉത്തരവുകള്‍/നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ , സര്‍ക്കുലരുകള്‍ക്കായി താഴെ പറയുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/ചട്ടങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍/വകുപ്പുതല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/ചട്ടങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍/വകുപ്പുതല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍