താഴെക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018/19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

ആട് വളര്‍ത്തല്‍

വീട് റിപ്പയര്‍ ജനറല്‍

വീട് റിപ്പയര്‍ എസ് സി

ജലധാര

കാളക്കുട്ടി പോത്തുകുട്ടി എസ് സി

കാളക്കുട്ടി പോത്തുകുട്ടി പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം

കറവപ്പശു

പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്പ്ടോപ്പ് അനുവദിക്കല്‍

നെല്‍പാടം

നെല്‍ഗ്രാമം

പച്ചക്കറി കൃഷി

എസ് സി കട്ടില്‍

പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം വയറിങ്

ശുചിത്വ കിണര്‍ എസ് സി

ശുചിത്വ കിണര്‍ ജനറല്‍

വാഴകൃഷി

വയറിങ്ങ് എസ് സി

കട്ടില്‍ ജനറല്‍

ഹരിതഭവനം

ജലധാര

കാലിത്തീറ്റ

പരമ്പരാഗത കൈതൊഴില്‍ പ്രോല്‍സാഹനം

ഭിന്നശേഷി പെട്ടിക്കട വനിത

ഭിന്നശേഷി പെട്ടിക്കട ജനറല്‍

പിവിസി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്