പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

മലപ്പുറം
ബ്ളോക്ക്

:

പെരിന്തല്‍മണ്ണ
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

45.03
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

21

ജനസംഖ്യ

:

41982
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

20054
സ്ത്രീകള്‍

:

21928
ജനസാന്ദ്രത

:

681
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1052
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

83.06
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

87.28
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

78.84
ജനസംഖ്യ പട്ടികജാതി

:

4895
പട്ടികജാതി സ്ത്രീകള്‍

:

2457
പട്ടികജാതി പുരുഷന്മാര്‍

:

2438
ജനസംഖ്യ പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം

:

169
പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം സ്ത്രീകള്‍

:

83
പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗം പുരുഷന്മാര്‍

:

86
Source : Census data 2011