മുന്‍ പ്രസിഡന്‍റുമാര്‍

ക്രമനമ്പര്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമാരുടെ പേരുവിവരം കാലയളവ്
1 പി.ടി.സെയ്ത് സാഹിബ് 1963-1979
2 നാലകത്ത് സൂപ്പി 1979-1995
3 എന്‍.ചക്കി ഈശ്വരന്‍ 1995-2000
4 വി.മുഹമ്മദ് ഹനീഫ 2000-2005
5 കെ എം എസ് തങ്ങള്‍ 2005-2010
6 റീന പെട്ടമണ്ണ 2010-2015
7 എ കെ നാസര്‍ 2015-2020