പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി വിവരങ്ങള്‍

meeting

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്

Sakarma Meeting

സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി വിവരങ്ങള്‍

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി -welfare-minutes

വികസന കാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റി-development standing-minutes

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിറ്റി- Health eduction standing തീയ്യതി 05/08/2019