Archive for category Uncategorized

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി പുരോഗതി റിപ്പോര്‍ട്ട്

പദ്ധതി പുരോഗതി റിപ്പോര്‍ട്ട് as on 06/11/2019

No Comments

കരട് മുന്‍ഗണനാ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Xmsgt¡mSv {Kma ]©mb¯nse 2018-/19 hmÀjnI-]²XnbnepÄs]« hnhn[ hyànKX B\pIqey§Ä¡pff ]©mb¯v Xe IcSv ap³KW\m KpWt`màr-enÌv {]ko²oIcn¨p. Bt£]apffhÀ Xmsg-t¡mSv ]©mb¯v sk{I«dn¡v 2/07/2018 5 aWn¡Iw tcJmapew ]cmXn kaÀ¸nt¡XmWv.

No Comments

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

താഴെക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018/19 വിവിധ പ്രിന്‍റിംഗ് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.ക്വട്ടേഷന്‍

No Comments

2018/19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി വെരിഫിക്കേഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട്

2018/19

No Comments

ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ അന്തിമ ഗുണഭോക്ത പട്ടിക

No Comments