താഴെക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ കോവിഡ് 19 മായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചനില്‍ നിന്നും സൌജന്യമായി ഭക്ഷണം നൽകിയവരുടെ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി

08/04/2020 ഭക്ഷണം നല്‍കിയവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

09/04/2020 ഭക്ഷണം നൽകിയവര്‍

10/04/2020 ഭക്ഷണം നല്‍കിയവര്‍