താഴെക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 20/01/2020 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.


വോട്ടര്‍ പട്ടിക