താഴെക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗവ വനിത ഐടിഐ യക്ക് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കല്‍ പദ്ധതി(330/19) പ്രകാരം ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വനിത ഐടിഐ സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ ക്വട്ടേഷന്‍