താഴെക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018/19 വിവിധ പ്രിന്‍റിംഗ് പ്രവര്‍ത്തികള്‍ക്ക് ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.ക്വട്ടേഷന്‍