പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ്

താഴെക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 20/01/2020 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.


വോട്ടര്‍ പട്ടിക

താഴെക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019/20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു.

പദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍ക്കായിപദ്ധതി വിവരങ്ങള്‍

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

താഴെക്കോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗവ വനിത ഐടിഐ യക്ക് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കല്‍ പദ്ധതി(330/19) പ്രകാരം ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വനിത ഐടിഐ സ്ഥലം വാങ്ങല്‍ ക്വട്ടേഷന്‍

വാ‍ര്‍ഷിക പദ്ധതി 2018/19 ചെലവ് പുരോഗതി 02/11/2018

Expenditure Report

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി പുരോഗതി റിപ്പോര്‍ട്ട്

പദ്ധതി പുരോഗതി റിപ്പോര്‍ട്ട് as on 06/11/2019