12-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി -കരട് പദ്ധതി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

2014-15,2015-16,2016-17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍