തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -ലൈഫ് മിഷന്‍-ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെയും ഭവന രഹിതരുടേയും കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭവനരഹിതരുടെ കരട് ലിസ്റ്റ്

പുതിയ തലമുറയെ കാര്‍ഷിക സമൃദ്ധിയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണം-തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Xgh : \jv«s¸«v t]mb ImÀjnI kar²n Xncns¨Sp¡phm³ ]pXnb Xeapdsb kÖcm¡phm³ lcnX tIcfw ]²Xnbpambn tNÀ¶v HmW¯n\v Hcpapdw ]¨¡dn ]²Xn \S¸nem¡p¶Xv F¶v Xgh {Kma]©mb¯v `mchmlnIÄ Adnbn¨p.

Xgh {Kma]©mb¯pw kwØm\Irjn hIp¸pw kwbpàambn \S¸nem¡p¶ HmW¯ns\mcpapdw ]¨¡dn ]²XnbpsS DZvLmS\w Xgh _n.sP.Fkv.Fw.F¨v Fkv FÊnð {Kma]©mb¯v {]knUâv Fkv.{ioeX DZvLmS\w sNbvXp.

]n Sn F {]knUâv kenw A¼n¯d A²y£X hln¨p.]mhp¼ kp\nð,hn]n³,än.Fð.k_nX F¶nhÀ {]kwKn¨p.Xgh Irjn B^okÀ tdmknenâv ]²Xn hniZoIcn¨p.ao\Ipamcn So¨À kzmKXhpw a[p IpamÀ \µnbpw tcJs¸Sp¯n.hnZymÀ°n {]Xn\n[nIÄ¡v ]¨¡dn Inäv {]knUâv hnXcWw sNbvXp.

18072017

അനിശ്ചിതത്വം ഒഴിവായി തഴവ ഗവ.ആര്‍ട്ട്സ് &സയന്‍സ് കോളേജ് പ്രവര്‍ത്തനം തഴവയില്‍ ആരംഭിച്ചു

Xgh : ]mhp¼ sslkv¡qfnð Ignª hÀjw {]hÀ¯\w Bcw`n¨ Xgh Kh.BÀ«vkv & kb³kv tImtfPv `uXnI kmlNcy¯nsâ Ipdhv apew Xgh temÀUv IrjvW kvIqfnð XmðImenIambn {]hÀ¯\w XpS§n. tImtfPn\v Bhiyamb 5 G¡À Øew Xgh {Kma]©mb¯v hm§n \ðIp¶ \S]Sn Ahkm\ L«¯nemWv.Pnñm IfIvSÀ A²y£bmb Pnñm Xe¯nepff `qan hm§ðI½nän IqSn XpI \nÝbn¨n«pïv.CXn\v Bhiyamb H¶ctImSn cq] ]©mb¯v X\Xv ^ïnð \n¶v \ðIp¶Xn\v Pnñm Bkq{XW kanXnbpsS AwKoImcw t\cs¯ Xs¶ e`n¨n«pïv.kn.ZnhmIc³ Fw.Fð.FbpsS BkvXn hnIk\ ^ïnð \n¶v sI«nSw \nÀ½n¡m³ A©v tImSn cq]bpsS `cWm\paXn e`n¨n«pïv.Ct¸mÄ tImtfPv \S¯p¶Xn\v Bhiyamb ^ÀWo¨À BÀ.cmaN{µ³ Fw.Fð.FbpsS ^ïnð \n¶v ]¯v e£w cq]bpsS hm§n \ðInbn«pffXmWv.tImtfPn\v Bhiyamb A©v G¡À Øew CXnt\mSv AIwXs¶ ]mhp¼bnð Isï¯nbn«pffXmWv.Xghbnð XmðImenIambn {]hÀ¯\w Bcw`n¨ tImtfPnsâ BÀ.cmaN{µ³ Fw.Fð.F DZvLmS\w sNbvXp.]©mb¯v {]knUâv Fkv.{ioeX A²y£bmbn.AUz.BÀ.A¼nfn¡p«³ kzmKXw ]dªp.sshkv {]knUâv IhnX am[h³.AUz.Fw.F BkmZv ,]mhp¼ kp\nð,keow A¼n¯d, BÀ.A\p]a,sI.sI IrjvWIpamÀ,B\ns]m³,_nPp ]m©P\yw,cXv\Ipamcn, IS¼m«v tKm]meIrjvW³,hn]n³,AUz.]n inh{]kmZv, ]m¸mSn {]Imiv,eX,a[p,dmjnZv F hmlnZv,Xgh kXy³,tImtfPv sNbÀam³ a\p \µn tcJs¸Sp¯n.

img-20170720-wa0006


തഴവ -ലഹരി വിമുക്ത ഗ്രാമം

Xgh : kwØm\ Kh.B`napJy¯nð FIvsskkv hIp¸v \S¸m¡p¶ elcn hÀÖ\ ]cn]mSn “ hnapàn” DZvLmS\w 21/07/2017 D¨¡v 2 aWn¡v ]©mb¯v tIm¬^d³kv lmfnð \S¶p.Icp\mK¸ffn t]meokv I½ojWÀ Fkv.inh{]kmZv DZvLmS\w sN¿pw ]©mb¯v {]knUâv Fkv.{ioeX A²y£bn.]©mb¯v sk{I«dn F jm\hmkv kzmKXw ]dªp.FIvsskkv k_v C³kvs]IvSÀ klZpff ]n F³ ]²Xn hniZoIcn¨p._nPpemð t_m[hðIcW ¢mkv \bn¨p. AUz.BÀ A¼nfn¡p«³, IhnXmam[h³,]mhp¼ kp\nð, dmjnZv F hmlnZv, keow A¼o¯, A\p]a.BÀ, hn]n³, AizXn, XmPnd, PbIpamcn, knwe tZhn, eX F¶nhÀ kwkmcn¨p.Fñm hml\§fnepw hnapàn ktµi Ìn¡À ]Xn¨p.

img-20170721-wa0002

തഴവയില്‍ മഴക്കാല ശുചീകരണ ക്യാമ്പയിന്‍

കേരളത്തില്‍ മുമ്പെങ്ങും ഇല്ലാത്ത്വിധം പകര്ർച്ചപനി വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലും ജനങ്ങള്‍ ഒന്നാകെ സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകരെ പോലെ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങി തഴവ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ 29.06.2017 ന് മഴക്കാല ശുചീകരണ ക്യാമ്പയിന്‍ നടത്തി.സംസ്ഥാന ഹവ. നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരം 3 ദിവസക്കാലത്തെ ശുചീകരണ വാരാചരണം തഴവയില്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

യുദ്ധ സമാനമായ സാഹചര്യം നിലനില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ജനങ്ങള്‍ കാഴ്ചക്കാരെ പോലെ നില്‍ക്കാതെ വ്യക്തി ശുചിത്വത്തിനപ്പുറം സ്വന്തം വീടും പരിസരവും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുകയും അവിടുത്തെ മാലിന്യങ്ങള്‍ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയാതെ അവിടെതന്നെ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജനം  ചെയ്യുവാനുളള മാനസിക വളര്‍ച്ചയിലേക്ക് മാറി ഈ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് തഴവ  മോചനം നേടുകയാണ്.

തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെയും തഴവ പി.എച്ച്.സി യുടേയും കുടുംബശ്രീയുടേയും തൊഴിലുറപ്പുകാരുടേയും സന്നദ്ധ സംഘടനയായി തഴവ പഞ്ചായത്തില്‍ മഴക്കാല ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ മുന്നേറുന്നു…….mazhakalam4-29062017 mazhakalam2-29062017 mazhakalam1-29062017mazhakalam6-29062017mazhakalam8-290620171 mazhakalam7-29062017