തഴവ വോട്ടേഴ് ലിസ്റ്റ് അന്തിമം 2015

വോട്ടേഴ് ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-2016

bc-list15-16docx

തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2015

https://drive.google.com/folderview?id=0B4FI3s6sqd2Efmg4dDRjS2tIZ0ltbmJ4Wm9uQUdrUFZnZGJIckNhZjZVRGg4dVp2M2Q1V3c&usp=sharing

12-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി -കരട് പദ്ധതി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

2014-15,2015-16,2016-17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍