പ്ലാസ്റ്റിക്ക് മാലിന്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജനം-മാതൃകയായി തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

¹mÌn¡v amen\y \nÀ½mÀP\ ]²Xn¡v XpS¡an«v Xgh {Kma]©mb¯v. ]mhp¼ Nndbv¡ð 6þmw hmÀUnð s]mXpP\ ]¦mfn¯tXmsS Fñm¯cw ¹mÌn¡v amen\yhpw tiJcn¨v imkv{Xobambn ssIs¿mgnbp¶ ]²Xn¡v HutZymKnIambn XpS¡wIpdn¨p. {Kma]©mb¯v BtcmKy hIp¸v,hmÀUvXe BtcmKyipNnXzkanXn,tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xnbnse AwK§Ä, IpSpw_{io{]hÀ¯IÀ,Bim {]hÀ¯IÀ,P\{]Xn\n[nIÄ F¶nhcpsS Iq«mbva Hä ZnhkwsImïv 550 hoSpIÄ kµÀin¨v 200 Nm¡v ¹mÌn¡v amen\y§Ä tiJcn¨v ap³Iq«n Isï¯nb GP³kn¡v ssIamdpIbmbncp¶p. Xgh {Kma]©mb¯v BtcmKy {]hÀ¯IcpsS t\XrXz¯nð sU¦n¸\n tcmK \nb{´bWmÀ°w 6 mw hmÀUnð Iym¼bn\nsâ ]©mb¯vXe DZvLmS\w kwLSn¸n¡pIbmbncp¶p.

]cn]mSn {Kma]©mb¯v {]knUâv {ioaXn.Fkv.{ioeX DZvLmS\w sNbvXp, sshkv{]knUâv {ioaXn.IhnXmam[h³ A²r£X hln¨p,saUn¡ð Hm^okÀ {ioaXn.sjÓ,hnIk\Imcy ÌmânwKv I½nän sNbÀt]gvk¬ {ioaXn.A\p]a {Kma]©mb¯wKw {io.]mhp¼ kp\nð ,{ioaXn.PbIpamcn ,Pq\nbÀ slð¯v C³kvs]IvSÀ lcnIpamÀ F¶nhÀ t\XrXzw \ðIn .amXyIm]cmamb Cu ]²Xn {Kma]©mb¯nse apgph³ {]tZit¯¡pw hym]n¸n¡psa¶pw {Kma]©mb¯v {]knUâv Adnbn¨p.

¹mÌn¡v thÌv amt\Pvsaâv dqÄkv 2016þXgh {Kma]©mb¯nð 01/11/2016 apXð {]m_ey¯nð h¶n«pffXmsW¶pw hnð]\ km[\§Ä ¹mÌn¡v Iymcn _mKpIfnð hnXcWw sN¿p¶ hym]mcnIfpw sXcphv I¨hS¡mcpw {Kma]©mb¯nð cPnÌÀ sN¿msX hym]mcw \S¯m³ ]mSnñm¯XmsW¶pw 50 ssat{ImWnð Ipdbm¯ ¹mÌn¡v Iymcn _mKpIÄ am{Xta hnð]\bv¡mbpw km[\§Ä hnXcWw sN¿p¶Xn\mbpw D]tbmKn¡mhp F¶pw BbXnsâ t]À¡v {]Xnamkw 4000/þ cq] ¹mÌn¡v amen\y ]cn]me\ ^okmbn {Kma]©mb¯nð HSpt¡ïXmsW¶pw {Kma]©mb¯v sk{I«dn {io.Fkv.{]Zo]v Adnbn¨p.

¹mÌn¡v amen\y \nÀ½mÀP\ ]²Xn¡v XpS¡an«v Xgh {Kma]©mb¯v. ]mhp¼ Nndbv¡ð 6þmw hmÀUnð s]mXpP\ ]¦mfn¯tXmsS Fñm¯cw ¹mÌn¡v amen\yhpw tiJcn¨v imkv{Xobambn ssIs¿mgnbp¶ ]²Xn¡v HutZymKnIambn XpS¡wIpdn¨p. {Kma]©mb¯v BtcmKy hIp¸v,hmÀUvXe BtcmKyipNnXzkanXn,tZiob {KmaoW sXmgnepd¸v ]²Xnbnse AwK§Ä, IpSpw_{io{]hÀ¯IÀ,Bim {]hÀ¯IÀ,P\{]Xn\n[nIÄ F¶nhcpsS Iq«mbva Hä ZnhkwsImïv 550 hoSpIÄ kµÀin¨v 200 Nm¡v ¹mÌn¡v amen\y§Ä tiJcn¨v ap³Iq«n Isï¯nb GP³kn¡v ssIamdpIbmbncp¶p. Xgh {Kma]©mb¯v BtcmKy {]hÀ¯IcpsS t\XrXz¯nð sU¦n¸\n tcmK \nb{´bWmÀ°w 6 mw hmÀUnð Iym¼bn\nsâ ]©mb¯vXe DZvLmS\w kwLSn¸n¡pIbmbncp¶p.

]cn]mSn {Kma]©mb¯v {]knUâv {ioaXn.Fkv.{ioeX DZvLmS\w sNbvXp, sshkv{]knUâv {ioaXn.IhnXmam[h³ A²r£X hln¨p,saUn¡ð Hm^okÀ {ioaXn.sjÓ,hnIk\Imcy ÌmânwKv I½nän sNbÀt]gvk¬ {ioaXn.A\p]a {Kma]©mb¯wKw {io.]mhp¼ kp\nð ,{ioaXn.PbIpamcn ,Pq\nbÀ slð¯v C³kvs]IvSÀ lcnIpamÀ F¶nhÀ t\XrXzw \ðIn .amXyIm]cmamb Cu ]²Xn {Kma]©mb¯nse apgph³ {]tZit¯¡pw hym]n¸n¡psa¶pw {Kma]©mb¯v {]knUâv Adnbn¨p.

¹mÌn¡v thÌv amt\Pvsaâv dqÄkv 2016þXgh {Kma]©mb¯nð 01/11/2016 apXð {]m_ey¯nð h¶n«pffXmsW¶pw hnð]\ km[\§Ä ¹mÌn¡v Iymcn _mKpIfnð hnXcWw sN¿p¶ hym]mcnIfpw sXcphv I¨hS¡mcpw {Kma]©mb¯nð cPnÌÀ sN¿msX hym]mcw \S¯m³ ]mSnñm¯XmsW¶pw 50 ssat{ImWnð Ipdbm¯ ¹mÌn¡v Iymcn _mKpIÄ am{Xta hnð]\bv¡mbpw km[\§Ä hnXcWw sN¿p¶Xn\mbpw D]tbmKn¡mhp F¶pw BbXnsâ t]À¡v {]Xnamkw 4000/þ cq] ¹mÌn¡v amen\y ]cn]me\ ^okmbn {Kma]©mb¯nð HSpt¡ïXmsW¶pw {Kma]©mb¯v sk{I«dn {io.Fkv.{]Zo]v Adnbn¨p.

12368910111214

തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -സാക്ഷരത തുടര് വിദ്യാഭ്യാസം-ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനാചരണം,കൈയ്യെഴുത്ത് മത്സരവും

12351234xrnu0xlgyajlrijlan_kmjoxmq6mnj_s_9aufae5bke6h-hbhdzlizohcmaxxb_dwgzlweipu5og-qyt-kf1qhq34wgesxdxc3bvpgsnvu_ngyc3ycx3s7j1yq6rxqe7oovore0_cpjq_gdczoob_fgz7js4vl8g6pwjcpnr07po_it74voamlzjuk4kvcwrkisizu71451458

തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ‘ആര്‍ദ്രം ദൌത്യം’ -രോഗി സൌഹൃദ ആശുപത്രി സംരഭം-പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം

ardram-2ആര്‍ദ്രം ദൌത്യം

ഹരിത കേരളം -തഴപ്പായുടെ നാട്ടില്‍ എല്ലാവരും പാടത്തേക്ക്……………

haritham-1at-churuligoshayathraharitham-2meetingimg_0003membersmlaunitvithu

ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി തുല്യതാ പരീക്ഷയുടെ മാത്യക പരീക്ഷനടത്തി