വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

2012-13

2013-14

ADMINISTRATIVE  REPORT 2014-2015

gp-posts

daily-wages

dcb

ownfund

vikasana-fund

pension

financial-assistance-for-the-marriage-of-widows-daughter

plan-details

audit

penality

adalath-file

assest

road-details

computer-details

janaprathinithi

gramasabha

mgnregs

kudumbasree

market

hospital

crematorium

street-light

building-details

land-houses-details

paddy-fields

coastal-area-details

forest-area

iso

institutional-placesവാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

income-expenditure -2012-2013

income-expenditure-2013-2014

income-expenditure-2014-2015

reciept-payment-2012-2013

reciept-payment-2013-2014

reciept-payment-2014-2015

balance-sheet-31/03/2013

balance-sheet-31/03/2014

balance-sheet-31-03-2015

income-and-expenditure-statement-2012-2013

income-and-expenditure-statement-2013-2014

income-and-expenditure-statement-2014-2015

rp-statement-2012-2013

rp-statement-2013-2014

rp-statement-2014-2015

തഴവ വോട്ടേഴ് ലിസ്റ്റ് അന്തിമം 2015

വോട്ടേഴ് ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-2016

bc-list15-16docx

തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വോട്ടര്‍പട്ടിക 2015

https://drive.google.com/folderview?id=0B4FI3s6sqd2Efmg4dDRjS2tIZ0ltbmJ4Wm9uQUdrUFZnZGJIckNhZjZVRGg4dVp2M2Q1V3c&usp=sharing

12-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി -കരട് പദ്ധതി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

2014-15,2015-16,2016-17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതികള്‍

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍