സാമൂഹ്യസുരക്ഷ പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

കര്‍ഷക തൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍

ദേശീയ വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍

അവിവഹിതരായ വനിതകള്‍ക്കുളള പെന്‍ഷന്‍

വിധവ പെന്‍ഷന്‍

മൊബൈല്‍ അദാലത്ത്

mobile-adalath-notice

img-20171005-wa0015img-20171005-wa0020

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017

beneficiary-list-2017

തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -ലൈഫ് മിഷന്‍-ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെയും ഭവന രഹിതരുടേയും കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭവനരഹിതരുടെ കരട് ലിസ്റ്റ്

പുതിയ തലമുറയെ കാര്‍ഷിക സമൃദ്ധിയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണം-തഴവ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

Xgh : \jv«s¸«v t]mb ImÀjnI kar²n Xncns¨Sp¡phm³ ]pXnb Xeapdsb kÖcm¡phm³ lcnX tIcfw ]²Xnbpambn tNÀ¶v HmW¯n\v Hcpapdw ]¨¡dn ]²Xn \S¸nem¡p¶Xv F¶v Xgh {Kma]©mb¯v `mchmlnIÄ Adnbn¨p.

Xgh {Kma]©mb¯pw kwØm\Irjn hIp¸pw kwbpàambn \S¸nem¡p¶ HmW¯ns\mcpapdw ]¨¡dn ]²XnbpsS DZvLmS\w Xgh _n.sP.Fkv.Fw.F¨v Fkv FÊnð {Kma]©mb¯v {]knUâv Fkv.{ioeX DZvLmS\w sNbvXp.

]n Sn F {]knUâv kenw A¼n¯d A²y£X hln¨p.]mhp¼ kp\nð,hn]n³,än.Fð.k_nX F¶nhÀ {]kwKn¨p.Xgh Irjn B^okÀ tdmknenâv ]²Xn hniZoIcn¨p.ao\Ipamcn So¨À kzmKXhpw a[p IpamÀ \µnbpw tcJs¸Sp¯n.hnZymÀ°n {]Xn\n[nIÄ¡v ]¨¡dn Inäv {]knUâv hnXcWw sNbvXp.

18072017