പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

ആലപ്പുഴ
ബ്ളോക്ക്

:

മാവേലിക്കര
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

25.26
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

21

ജനസംഖ്യ

:

35126
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

16780
സ്ത്രീകള്‍

:

18346
ജനസാന്ദ്രത

:

1391
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1093
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

95
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

97
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

94
Source : Census data 2001