ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 വി.ഐ.അബൂബക്കര്‍
പ്രസിഡന്റ്
2 സാബു.പി.വി സെക്രട്ടറി
2 ജോയ്.കെ.കെ അസി.സെക്രട്ടറി
3 സുനിത കെ വി ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4 രാമചന്ദ്രന്‍ കെ അക്കൌണ്ടന്റ്
5 വി.ജെ.അജയന്‍ യു.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
6 ബിന്ദു പി.എ യു.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
7 ഷിമ ടി ശശി യു.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
8 കൃഷ്ണദാസ്.വി യു.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
9 ജയശ്രീ പി ജെ എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
10 സനോജ് കെ വി എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
11 പ്രജീഷ് ജനന്‍ എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
12 നിമ്മി എന്‍ എസ് എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക്
13 എല്‍.ഡി ക്ളര്‍ക്ക് (പുനര്‍വിന്യാസം)
14 ദിവ്യ പി സി പ്യൂണ്‍
15 സിന്ദൂരം കെ ആര്‍ പ്യൂണ്‍
16 ഫുള്‍ടൈം സ്വീപ്പര്‍
17 അശോകന്‍.പി.എസ് ലൈബ്രേറിയന്‍