പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തൃശ്ശൂര്‍
ബ്ളോക്ക്

:

അന്തിക്കാട്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

17.53ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

18

ജനസംഖ്യ

:

27265
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

12597
സ്ത്രീകള്‍

:

14668
ജനസാന്ദ്രത

:

1555
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1164
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

92.36
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

95.89
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

89.4
Source : Census data 2001