കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ - സൌജന്യ ഭക്ഷണത്തിന് അര്‍ഹരായ (അഗതി/ആശ്രയ)ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ - സൌജന്യ ഭക്ഷണത്തിന് അര്‍ഹരായ (അഗതി/ആശ്രയ)ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ക്രമ നം

വാര്‍ഡ്

പേര്

വിലാസം

1

1

ശോഭന

രാജേഷ് ഭവനം

2

1

വത്സല

സിന്ധുഭവനം

3

1

മീനാക്ഷീ

മുതിരകണ്ടത്തില്‍

4

1

ഓമനയമ്മ

തുണ്ടിയില്‍, തണ്ണിത്തോട്

5

1

സരസമ്മ

പുന്നയ്ക്കല്‍ , തണ്ണിത്തോട്

6

1

ലീല രാമകൃഷ്ണന്‍

ചെമ്പകശേരിയില്‍  , തണ്ണിത്തോട്

7

1

ദേവയാനി

കൊല്ലംപറമ്പില്‍

8

1

ഓമന രാജശേഖരന്‍

മരുതോലിക്കുഴിയില്‍

9

2

ഷൈനി

ആനക്കല്ലുങ്കല്‍

10

2

ഷീ‍‍‌ന്‍

വലിയപറമ്പത്ത്

11

2

പൊന്നമ്മ

ഐക്കുന്നവടക്കേതില്‍‍‍‍‍

12

2

രത്നമ്മ

ഓമണ്ണില്‍കിഴക്കേതില്‍‍

13

2

അമ്മിണി

വയലുംങ്ക‍ല്‍

14

2

വിനോദ്

കുരണ്ടിങ്കല്‍

15

2

രാജമ്മ

മേലേപൊന്നമ്പില്‍

16

2

പൊടിയമ്മ

പുളയ്ക്കതറയില്‍

17

2

തങ്കമ്മ

ഈട്ടിമൂട്ടില്‍

18

3

ജാനകി

പുത്തന്‍വീട്ടില്‍

19

3

ലളിത

കൊച്ചുതുണ്ടില്‍

20

3

കാര്‍ത്തിയാനി

മുണ്ടന്കാവുങ്കല്‍

21

3

രത്നമ്മ

വെട്ടുവേലിപറമ്പില്‌

22

3

അനില്‍കുമാര്‍

പുതുപറമ്പില്‍

23

3

രാജമ്മ

തുണ്ടുമുറിയില്‍

24

3

ഗൌരി

തുണ്ടുമുറിയില്‍

25

3

ഓമന

വെട്ടുവേലിപറമ്പില്‍

26

3

ഓമന

ഊത്തുകുഴിയില്‍

27

3

പൊന്നുമണി

മാമ്പറവടക്കേതില്‍

28

3

രാജമ്മ

കുളങ്ങര

29

3

ജാനകിയമ്മ

കഴുന്നൂരേത്ത്

30

3

കുമാരിയമ്മ

തിരുനിലമണ്ണില്‍

31

3

വാഗീശ്വരി

പുതുപറമ്പില്‍

32

3

പുഷ്കരന്‍

ഇളംചിതപുത്തന്‍വീട്

33

3

ഭാര്‍ഗവതി

രാധപുരത്ത്

34

3

പത്മാക്ഷി

അരണ്യഭവനം

35

3

ശാന്തമ്മ

തുണ്ടുമുറിയില്

36

3

പൊടിയമ്മ

വയലുംങ്കര

37

3

രാഘവന്‍

നമ്പ്യര്‍കുളങ്ങര

38

4

ജാനകി

കാരുവേലില്‍

39

4

താമരാക്ഷി

ആനപാറയ്ക്കല്‍

40

4

പൊന്നമ്മാവള്‍

തോട്ടരികില്‍

41

4

ആനന്ദവല്ലി

ആനപാറയ്ക്കല്‍

42

4

കുട്ടന്‍

കുഴിതുണ്ടില്‍

43

4

സുഭദ്ര

സുഭദ്രാലയം

44

4

ചെല്ലമ്മ

തൈപറമ്പില്‍

45

4

റാണി

തൈപറമ്പില്‍

46

4

ജാനകി

പത്യയത്തേ്മേമുറിയില്‍

47

4

രാമന്‍കുട്ടി

പത്യയത്തേ്മേമുറിയില്‍

48

4

ശാന്തിനി

വട്ടയത്ത്

49

4

ലതാകുമാരി

പലേലിമണ്ണില്‍

50

4

ശാന്തമ്മ

തേക്കുമല പുത്തന്‍വീട്

51

4

കുട്ടി

തൈപറമ്പില്‍

52

4

കുഞ്ഞുമോള്‍

പാറയില്‍

53

4

മണി

വിളയില്‍

54

4

ചെല്ലമ്മ

മലയേത്ത്ഇടപുരയില്‍

55

4

കുട്ടി

ചരുവില്‍ വീട്

56

4

പൊടിമോന്‍

തുണ്ടുമുറിയില്‍

57

4

കുഞ്ഞമ്മ

വിളയില്‍

58

5

സുഗത

ഈറന്‍മലതഴത്തേതില്‍

59

6

ലിസി

നെടിയവിളശങ്കരത്തില്‍

60

6

അമ്മണി

തുണ്ടിയില്‍

61

6

മറിയാമ്മ

തുണ്ടിയില്‍

62

6

ചന്ദ്രമതി

തടത്തില്‍

63

6

സുമതി

പുളിഞ്ചാല്‍

64

6

ഏലിയാമ്മ

മുതുവാന്‍കോട്ട്

65

6

മോസസ്സ്

ചരിവുകാലായില്‍

66

6

ഗീത ചന്ദ്രന്‍

നെടുമനാല്‍മേലേതില്‍

67

6

ശാരദ

ചരുവില്‍പുത്തന്‍വീട്

68

6

ഭഗീരതി

താഴത്തേതില്‍

69

6

ഭാരതിയമ്മ

മംഗലത്തില്‍

70

6

കമലാക്ഷി

മലയില്‍പീടികയില്‍

71

6

ഓമന

മേലേതില്‍

72

6

കല്യാണി

പുളിഞ്ചാല്‍

73

6

കുഞ്ഞി

നെടുമനാല്‍‍മേലേതില്‍

74

6

ലക്ഷമി

അബിളി ഭവനം

75

7

പൊന്നമ്മ

വെട്ടൂവേലിപറമ്പില്‍

76

7

സരസമ്മ

തോന്പല്‍പുത്തന്‍വീട്

77

7

പത്മാവതി സോമന്‍

വെട്ടൂവേലിപറമ്പില്‍

78

7

രത്നമ്മ

പുത്തന്‍വീട്

79

7

സുലോചന

മേമ്മുറിയില്‍

80

7

രമാഭായി

കണ്ടത്തുംവാളില്‍

81

7

രാജേശ്വരി

കറ്റുവേലില്‍

82

7

ലക്ഷമിയമ്മ

ചരുവില്‍ പുത്തന്‍വീട്

83

7

പൊടിയമ്മ

ഓലിക്കല്‍

84

7

സുധ  സി

എസ്സ് ബി ഹൌസ്സ്

85

7

ഷാജി

പൊന്‍മലകുഴിയില്‍

86

7

കുട്ടി

പുന്നമൂട്ടില്‍

87

7

രാമചന്ദന്‍

പുന്നമൂട്ടില്‍

88

7

ഓമന

നെല്ലിവിളയില്‍

89

8

രാജമ്മ

മൂഴിക്കല്‍

90

8

സദാശിവന്‍

കുഴിവിളകിഴക്കേതില്‍

91

8

പങ്കജാക്ഷി

പാലമൂട്ടില്‍

92

8

ശാരദ

പത്തലുകുത്തിയില്‍

93

8

ഭാവാനി

തേക്കുംമൂട്ടില്‍

94

8

തങ്കമ്മ

ഇളംപളളില്‍‍

95

9

ഗ്രേസി

പോയ്കമേലേതില്‍‌

96

9

ചിന്നകല്യാണി

അംമ്പാട്ടുഴത്തില്‍

97

9

ഇന്ദിരകൃഷ്ണന്‍

പുതിയകാലായില്‍

98

9

തക്കമണി

പാറയില്‍വീട്

99

9

മറിയാമ്മ

പാലമൂട്ടില്‍

100

9

അമ്മുലക്ഷ്മണന്‍

പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ തെങ്കേതില്‍

101

10

സരസമ്മ പി ഡി

പരുത്യാനിങ്കല്‍

102

10

സുരേന്ദ്ന്‍

മാങ്കീഴില്‍

103

10

പൊടിപ്പെണ്ണ്

മണ്മുങ്കല്‍

104

10

തങ്കമ്മ

മാങ്കീഴില്‍

105

10

പ്രഭാകരന്‍

കുരുപ്പുശേരില്‍

106

10

അംബിളി

വടക്കേചരിവില്‍

107

10

കുഞ്ഞുമോള്‍

ഷിജുഭവനം

108

10

അമ്മിണി

പ്ലാവിന്‍കുഴിയില്‍ പുത്തന്‍വീട്

109

10

ശാന്ത

കുഴിങ്കല്‍

110

10

കാളി ജാനകി

കുഴിങ്കല്‍മേലേതില്‍

111

10

രാജമ്മ

മാടതേത്ത്

112

10

അമ്മിണി

പുത്തന്‍വീട്

113

11

രാജമ്മ

പാറയില്‍

114

11

ജോണ്‍‍സണ്‍

കോയിങ്കല്‍

115

11

ആലീസ്

ബുധനികുന്നില്‍

116

11

ജാനകിയമ്മാള്‍

മണ്ണില്‍വീട്

117

11

മധു

മുരുപ്പേല്‍

118

12

ഓമന

ഇലവുംങ്കല്‍

119

12

ജാനകി

മംഗലത്ത്വവീട്

120

12

കുഞ്ഞുമോള്‍

മുരുപ്പേല്‍വീട്

121

12

സോമനാഥന്‍

കോടിയാട്ട്

122

12

സുശീല

ഈട്ടിമൂട്ടില്‍

123

12

ആനന്ദവല്ലി

ഇലവുംങ്കല്‍

124

12

പാറുകുട്ടി

താന്നിനില്‍കുന്നതില്‍

125

12

തങ്കമ്മ

തേക്കുമലപുത്തന്‍വീട്

126

12

രമണി

ഈട്ടിമൂട്ടില്‍

127

13

വാസന്തി

മേലേതില്‍

128

13

വസന്ത കുമാരി

കുററിയില്‍-

129

13

റോസമ്മ യോഹന്നാന്‍

പ്ലാവുനില്‍ക്കുന്നതില‍്‍

130

13

റെന്‍സി

നിറയന്നൂര്‍

131

13

പ്രസാദ്

പാലനില്‍കുന്നതില്‍-

132

13

സുലേഖ

സുദീഷ്ഭവനം

133

13

അബിളി

പ്ലാങ്കീഴില്‍മേലേതില്‍-

2 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ഇ ടെണ്ടര്‍


tender2

45 മരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടര്‍


tender45

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2019-20

https_meetinglsgkeralagovin_agendadecisionletteraspx

lelam1

ലേലം

lelam-rubber1

ലേലം

lelam1

ലേലം

lelam-notice01032019102756

തണ്ണിത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക- 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക- 2018-19

ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍- ഒഴിവ്

data-entry-operator

Older Entries »