തണ്ണിത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക- 2018-19

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക- 2018-19

ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍- ഒഴിവ്

data-entry-operator

പുന:ലേലപരസ്യം

market-lelam-2018

പുനര്‍ലേലം

punar-lelam

ലേലം

market-lelam-2018-191

വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍/ സബ്സിഡികള്‍- ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

subsidy-guidline

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതി - കരട് സാദ്ധ്യത പട്ടിക

life-web-13

സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ഭവനരഹിതര്‍‌ക്കും ഭവനം ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതിയായ ലൈഫ് മിഷന്റെ ഭാഗമായി കൂടുംബശ്രീ നടത്തിയ സര്‍വ്വെയില്‍ കണ്ടെത്തിയ  ഗുണഭോക്താക്കളുടെ കരട് പട്ടിക ഇതൊടൊപ്പം പ്രസീദ്ധീകരിക്കുന്നു.

കരട് പട്ടിക സംബന്ധിച്ച ആക്ഷേപങ്ങള്‍ വെള്ള കടലാസില്‍‌ തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ ഫോറത്തില്‍ 2017 ആഗസ്റ്റ് മാസം 10 തീയ്യതി 5 മണി വരെ പഞ്ചായത്ത് ഒാഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2017-18

budget-2017-18-final

പാലിയേറ്റീവ് ഗുണഭോക്താക്കള്‍

പാലിയേറ്റീവ് കെയര്‍ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2012-13
ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2013-14
ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്-2015

Older Entries »