വെബ്സൈറ്റുകള്‍

പരിധിയില്‍ പെടുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വെബ്സൈറ്റുകള്‍
പട്ടുവം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്        
www.lsgkerala.in/pattuvampanchayat
ചെറുകുന്ന് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്   
www.lsgkerala.in/cherukunnupanchayat
കല്ല്യാശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്  
www.lsgkerala.in/kalliasseripanchayat
കണ്ണപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kannapurampanchayat
പാപ്പിനിശ്ശേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pappinisseripanchayat
ചെങ്ങളായി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chengalayipanchayat
കുറുമാത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kurumathurpanchayat
പരിയാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 www.lsgkerala.in/pariyaram
നാറാത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 www.lsgkerala.in/narathpanchayat
ചപ്പാരപ്പടവ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 www.lsgkerala.in/chapparapadavapanchayat
നടുവില്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 www.lsgkerala.in/naduvilpanchayat
ഉദയഗിരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
 www.lsgkerala.in/udayagiripanchayat
ആലക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/alakode