പൊതു വിവരങ്ങള്‍

ജില്ല
:
കണ്ണൂര്‍
ബ്ലോക്ക് 
:
തളിപ്പറമ്പ്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
:
555.17 ച.കി.മീ
ഡിവിഷനുകളുടെ എണ്ണം
:
16
ജനസംഖ്യ
:
310756
പുരുഷന്‍മാര്‍
:
152613
സ്ത്രീകള്‍
:
158143
ജനസാന്ദ്രത
:
560
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം
:
1036
മൊത്തം സാക്ഷരത
:
90.19
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)
:
94.8
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)
:
85.79
Source : Census data 2001