പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കോട്ടയം
ബ്ളോക്ക്

:

വൈക്കം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

22.4
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

15

ജനസംഖ്യ

:

19488
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

9734
സ്ത്രീകള്‍

:

9754
ജനസാന്ദ്രത

:

870
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1002
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

94
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

97
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

90
Source : Census data 2011