വോട്ടേഷ്സ് ലിസ്റ്റ്  താഴേ പറയുന്ന ലിങ്കില്‍….

www.lsgelection.kerala.gov.in