പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കൊല്ലം
ബ്ളോക്ക്     

:

പത്തനാപുരം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

33.67ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

20
 
ജനസംഖ്യ

:

31804
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

15440
സ്ത്രീകള്‍

:

16364
ജനസാന്ദ്രത

:

945
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1069
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

90.61
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

94.08
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

87.37
Source : Census data 2001