ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2019-20

ഭരണ-റിപ്പോര്‍ട്ട്‌-2019-20

Annual Reports 2017-18 & 2018-19

annual_report2017-18annual_report2018-19

ANNUAL FINANCIAL STATEMENT 2018-19

balance-sheet-abstract1balance-sheet-schedule1balance-sheet-statement1cash-flow-statement1general-ledger-trial-balance1income-expenditure-scedule1income-expenditure-statement1receipt-and-payment-schedules1receipt-and-payment-statement1

ANNUAL FINANCIAL STATEMENT 2017-18

balance-sheet-abstractbalance-sheet-schedulebalance-sheet-statementcash-flow-statementgeneral-ledger-trial-balanceincome-expenditure-sceduleincome-expenditure-statementreceipt-and-payment-schedulesreceipt-and-payment-statement

2018-19 KSAD AUDIT REPORT

audit-report1

2017-18 KSAD AUDIT REPORT

audit-report

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക
WARD 1 PART 1
WARD 1 PART 2
WARD 2
WARD 3
WARD 4
WARD 5
WARD 6 PART 1
WARD 6 PART 2
WARD 7
WARD 8
WARD 9
WARD 10
WARD 11 PART 1
WARD 11 PART 2
WARD 12
WARD 13 PART 1
WARD 13 PART 2
WARD 14
WARD 15

എല്ലാവര്‍ക്കും തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഓണാശംസകള്‍…….

ഹാപ്പി ഓണം

തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതി 2019-20 പദ്ധതികളുടെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

1.SO 072/20 നെല്‍വിത്ത് സബ്സിഡി
2.SO 044/20 ക്ലീന്‍ തലവടി-കോട്ടന്‍ ക്യാരി ബാഗ് നിര്‍മ്മാണം
3.SO 008/20 കറവപശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ(വനിത)
4.SO 011/20 പാല്‍ സബ്സിഡി
5.SO 030/19 ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവേര്‍കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌
6.SO 161/20 വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍
7.SO 161/20 ഗാര്‍ഹിക കക്കുസുകള്‍ക്ക് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്

ലേലം

തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുളള ഗവ. മോഡല്‍ യു.പി. സ്കൂളിലെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിനും, മണല്‍ ഒഴികെയുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന സാധന സാമഗ്രികള്‍ ഉള്പ്പടെ 14/08/2019 തീയതി 2പി.എം.ന് ടി സ്കൂള്‍ പരിസരത്തു വെച്ച് പരസ്യമായി lelam-web1 ചെയ്ത് നല്കു ന്നതാണ്