തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ലേല നോട്ടീസ്

ലൈഫ് സാധ്യത പട്ടിക (അപ്പീല്‍ 1)

ലെെഫ്-പട്ടിക(അപ്പീല്‍ 1)

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

വാര്‍ഡ്-01
വാര്‍ഡ്-02
വാര്‍ഡ്-03
വാര്‍ഡ്-04
വാര്‍ഡ്-05
വാര്‍ഡ്-06
വാര്‍ഡ്-07
വാര്‍ഡ്-08
വാര്‍ഡ്-09
വാര്‍ഡ്-10
വാര്‍ഡ്-11
വാര്‍ഡ്-12
വാര്‍ഡ്-13
വാര്‍ഡ്-14
വാര്‍ഡ്-15

ലെെഫ് മിഷന്‍-കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

1.സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക
2.സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

ഇ - സേവനങ്ങള്‍

സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെന്ഷന്‍-https://welfarepension.lsgkerala.gov.in
വസ്തുനികുതി- ഇ-പേയ്മെന്റ്-http://tax.lsgkerala.gov.in/epayment
സിവില്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് -http://cr.lsgkerala.gov.in
ജനപ്രതിനിധികള്‍-https://lsgkerala.gov.in/election

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18

*1
*2
*3
*4
*5
*6
*7

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

1.വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍ ഗുണഭോക്താക്കള്‍
2.തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിവരങ്ങള്‍
3തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബഡ്ജറ്റ് 2017-18
4.ജനകീയാസൂത്രണം 2017-18 പദ്ധതി ഫണ്ടിന്റെ വിവരങ്ങള്‍
5.വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍, സബ്സിഡികള്‍ - നടത്തിപ്പു രീതി, ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

വിവരാവകാശം 2005

ശ്രീമതി.ബേബി സരോജം ഡി
സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്ഫര്മേഷന് ഓഫീസര് & സെക്രട്ടറി
തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തലവടി പി.ഒ, തലവടി, ആലപ്പുഴ ജില്ല
ഫോണ് - 9496043663, 0477 2212428

ശ്രീ.സിന്ധു R ദാസ്‌’
അസിസ്റ്റന്റ് പബ്ലിക് ഇന്ഫര്മേഷന് ഓഫീസര്
ഹെഡ് ക്ലാര്‍ക്ക്
തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
തലവടി പി.ഒ, തലവടി, ആലപ്പുഴ ജില്ല
ഫോണ് - 0477 2212428

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി
ശ്രീമതി.പ്രഭ
പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്
ആലപ്പുഴ
ഫോണ് - 0477 2251599

വികസന രേഖ 2017-18

വികസനരേഖ 2017-18