തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020 കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക
WARD 1 PART 1
WARD 1 PART 2
WARD 2
WARD 3
WARD 4
WARD 5
WARD 6 PART 1
WARD 6 PART 2
WARD 7
WARD 8
WARD 9
WARD 10
WARD 11 PART 1
WARD 11 PART 2
WARD 12
WARD 13 PART 1
WARD 13 PART 2
WARD 14
WARD 15

എല്ലാവര്‍ക്കും തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ ഓണാശംസകള്‍…….

ഹാപ്പി ഓണം

തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതി 2019-20 പദ്ധതികളുടെ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

1.SO 072/20 നെല്‍വിത്ത് സബ്സിഡി
2.SO 044/20 ക്ലീന്‍ തലവടി-കോട്ടന്‍ ക്യാരി ബാഗ് നിര്‍മ്മാണം
3.SO 008/20 കറവപശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ(വനിത)
4.SO 011/20 പാല്‍ സബ്സിഡി
5.SO 030/19 ശാരീരിക-മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവേര്‍കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്‌
6.SO 161/20 വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍
7.SO 161/20 ഗാര്‍ഹിക കക്കുസുകള്‍ക്ക് സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക്

ലേലം

തലവടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥതയിലുളള ഗവ. മോഡല്‍ യു.പി. സ്കൂളിലെ കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കുന്നതിനും, മണല്‍ ഒഴികെയുള്ള താഴെപ്പറയുന്ന സാധന സാമഗ്രികള്‍ ഉള്പ്പടെ 14/08/2019 തീയതി 2പി.എം.ന് ടി സ്കൂള്‍ പരിസരത്തു വെച്ച് പരസ്യമായി lelam-web1 ചെയ്ത് നല്കു ന്നതാണ്

തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ലേല നോട്ടീസ്

ലൈഫ് സാധ്യത പട്ടിക (അപ്പീല്‍ 1)

ലെെഫ്-പട്ടിക(അപ്പീല്‍ 1)

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

വാര്‍ഡ്-01
വാര്‍ഡ്-02
വാര്‍ഡ്-03
വാര്‍ഡ്-04
വാര്‍ഡ്-05
വാര്‍ഡ്-06
വാര്‍ഡ്-07
വാര്‍ഡ്-08
വാര്‍ഡ്-09
വാര്‍ഡ്-10
വാര്‍ഡ്-11
വാര്‍ഡ്-12
വാര്‍ഡ്-13
വാര്‍ഡ്-14
വാര്‍ഡ്-15

ലെെഫ് മിഷന്‍-കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

1.സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക
2.സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

ഇ - സേവനങ്ങള്‍

സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെന്ഷന്‍-https://welfarepension.lsgkerala.gov.in
വസ്തുനികുതി- ഇ-പേയ്മെന്റ്-http://tax.lsgkerala.gov.in/epayment
സിവില്‍ രജിസ്ട്രേഷന്‍ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് -http://cr.lsgkerala.gov.in
ജനപ്രതിനിധികള്‍-https://lsgkerala.gov.in/election