തലപ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2019-20 വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു

തലപ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2019-20 വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി ഇന്ദിര രാധാകൃഷ്ണന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ 13/02/2019 ല്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റും ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റി ചെയര്‍മാനുമായ ശ്രീ. ജോയി ജോസഫ് അവതരിപ്പിച്ചു.

Budget

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് (പുന:പരസ്യം)

തലപ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പാക്കുന്ന പഞ്ചായത്താഫീസില്‍ ടെലിവിഷന്‍/ മ്യൂസിക് സംവിധാനം ഒരുക്കല്‍ എന്ന പ്രോജക്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേയ്ക്ക് ടെലിവിഷന്‍, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം എന്നിവ, ആയത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ സാമഗ്രികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ സപ്ലൈ ചെയ്ത് നിര്‍ദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളില്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അംഗീകൃത വ്യാപാരികളില്‍/വിതരണക്കാരില്‍ നിന്നും മത്സരാധിഷ്ഠിത ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ക്വട്ടേഷന്‍ 21.02.2019 വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് മുന്‍പായി മുദ്ര വച്ച കവറില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.ടെലിവിഷന്‍/മ്യൂസിക് സിസ്റ്റത്തിന്‍റെ ബ്രാന്‍ഡിന്‍റെ പേര്, വാറണ്ടി കാലയളവ് എന്നിവ ക്വട്ടേഷനില്‍ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ഹാജരായവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ ക്വട്ടേഷന്‍ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുകയ്കുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍ പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി തീരുമാനത്തിന് വിധേയമായി അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ്.ക്വട്ടേഷന്‍ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്.

Quotation

വസ്തു നികുതി കുടിശിക ഒറ്റത്തവണയായി അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് 31/03/2019 വരെ പിഴപ്പലിശ ഒഴിവാക്കി

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ആര്‍. സി.) വകുപ്പിന്‍റെ 08/02/2019 ലെ സ.ഉ.(സാധാ) നം. 273/2019/തസ്വഭവ ഉത്തരവു പ്രകാരം നാളിതുവരെയുള്ള വസ്തു നികുതി കുടിശിക ഒറ്റത്തവണയായി അടയ്ക്കുന്നവര്‍ക്ക് പിഴപ്പലിശ 31/03/2019 വരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം

തലപ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19  വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി  വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ നല്‍കുന്നതിനായി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതികളിലെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി ഇന്ദിര രാധാകൃഷ്ണന്‍ 25/01/2019 ല്‍ കട്ടിലുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍

തലപ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ വ്യക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പ് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു

തലപ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന  വ്യക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പ് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനുള്ള പ്രൊജക്ടുകളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി  അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. അപേക്ഷകള്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ നിന്നും അതാതു വാര്‍ഡുകളിലെ അംഗന്‍വാടികളില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷകള്‍ ആവശ്യമായ രേഖകള്‍ സഹിതം 28/01/2019 വരെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും അതാതു വാര്‍ഡുകളിലെ അംഗന്‍വാടികളിലും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകള്‍ ഃ

  1. ആധാര്‍ കാര്‍ഡിന്‍റെ കോപ്പി
  2. റേഷന്‍ കാര്‍ഡിന്‍റെ കോപ്പി
  3. കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷയോടൊപ്പം വില്ലേജില്‍ കരം അടച്ച രസീതിന്‍റെ കോപ്പി
  4. സബ്സിഡി ബാങ്ക് വഴി ലഭിക്കുന്ന പദ്ധതികള്‍ക്ക് ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് കോപ്പി നിര്‍ബന്ധം

NB:

  • ഒരു അപേക്ഷാ ഫോറത്തില്‍ ഒരു പദ്ധതിയ്ക്കു മാത്രമേ അപേക്ഷിക്കാന്‍ പാടുള്ളൂ.അപേക്ഷകള്‍ പൂര്‍ണ്ണമായും പൂരിപ്പിക്കണം
  • ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും എഴുതിയിരിക്കണം
  • അപേക്ഷകന്‍ തലപ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ സ്ഥിരതാമസക്കാരനായിരിക്കണം
  • അപേക്ഷകര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും ഗ്രാമസഭയില്‍ പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്

അപേക്ഷാ ഫോറം

വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന പ്രൊജക്ടുകളും മാനദണ്ഡങ്ങളും

ഗ്രാമസഭാ നോട്ടീസ്

ഗ്രാമസഭ

ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍

തലപ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 9-ാം വാര്‍ഡില്‍ പ്ലാശനാല്‍‍ ഗവ. എല്‍.പി. സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണത്തിനായി നിലവിലുള്ള 9/234 ാം നമ്പര്‍ കെട്ടിടവും ടി കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മുന്‍ഭാഗത്ത് പ്ലോട്ട് അതിരിനോടു ചേര്‍ന്നുള്ള ടോയ് ലറ്റ് ബ്ലോക്കും പൊളിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് 15/01/2019 ചൊവ്വാഴ്ച പകല്‍ 11.30 മണിക്ക് പരസ്യമായി ലേല നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു.

ലേലം

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

തലപ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് 20/12/2018 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് തലപ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കോണ്‍ഫറന്‍സ് ഹാളില്‍ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നതാണ്.

ഗ്രാമസഭ നോട്ടീസ്

ഗ്രാമസഭ നോട്ടീസ്

ടെണ്ടര്‍- തീയതികളില്‍ മാറ്റം വരുത്തിയത് സംബന്ധിച്ച്

തലപ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി അസി.എഞ്ചിനീയര്‍ നിര്‍വ്വഹണോദ്യോഗസ്ഥനായി നടപ്പിലാക്കുന്ന 24 പ്രവൃത്തികളുടെ ടെണ്ടറുകളും റീടെണ്ടറുകളും യഥാക്രമം G83320/2018, G83321/2018 എന്നീ വിന്‍ഡോ നമ്പരുകള്‍ പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.ആയത് പ്രകാരം ദര്‍ഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില്‍പ്പന ഓഗസ്റ്റ് മാസം 20-ാം തീയതി വരെ ആയിരുന്നു. എന്നാല്‍ കാലവര്‍ഷക്കെടുതി മൂലം നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തില്‍ ദര്‍ഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില്‍പ്പനയ്ക്കും സമര്‍പ്പണത്തിനും ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ നേരിടുന്നതിനാല്‍ ആയതിലേയ്ക്കുള്ള തീയതികള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പുന:ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ദര്‍ഘാസ് ഫോറങ്ങള്‍ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതി - 30/08/2018 1 പി.എം

ദര്‍ഘാസ് ഫോറങ്ങള്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 03/09/2018 1 പി.എം.

തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്ന തീയതി - 04/09/2018 2 പി.എം.

നോട്ടീസ്