ഭൌമ സൂചിക പദവിക്കായി തലനാട് ഗ്രാമ്പു

തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മേഖലയില്‍ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമ്പുവിന് ഭൌമ സൂചിക പദവി നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമായി.ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ ചേർന്നയോഗത്തില്‍ ഭൌമസൂചിക നിർണ്ണയവകുപ്പ് ഉദ്ദ്യോഗസ്ഥരും കർഷകരും പങ്കെടുത്തു.മണ്ണൂത്തി കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ഭൌമസൂചികാവിഭാഗം കോർഡിനേറ്റർ ഡോ.എല്‍സിയാണ് കർഷകർക്ക് മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കിയത്.

തലനാട് ഗ്രാമ്പു ഭൌമ സൂചിക  പദവിക്കായി കർഷകർക്ക് ഡോ.എല്‍സി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നു.

img_20190730_105859

തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018 ഡിസംബർ മുതല്‍ 2019 എപ്രില്‍ മാസം വരെയുള്ള ക്ഷേമപെന്‍ഷനുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു.

തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018 ഡിസംബർ മുതല്‍ 2019 എപ്രില്‍  മാസം വരെയുള്ള ക്ഷേമപെന്‍ഷനുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു.

വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക്

തൊഴില്‍ രഹിത വേതന വിതരണം

തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൊഴില്‍ രഹിതവേതനം 2019 മാര്‍ച്ച് മാസം 15,16 തിയതികളില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഗുണഭോക്താക്കള്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ സ്ഥിരതാമസം തേളിയിക്കുന്ന രേഖ,ഫോട്ടോപതിച്ച തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖ,എസ്.എസ്.എല്‍.സി ബുക്കിന്‍റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകര്‍പ്പ്,എംപ്ലോയിമെന്‍റ് രജിസ്ട്രേഷന്‍ കാര്‍ഡിന്‍റെ പകര്‍പ്പ്,വരുമാന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവയുമായി എത്തണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിക്കുന്നു.

തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബജറ്റ് 2019-20

budjet

തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ വാർഷിക ബജറ്റ് വൈസ്.പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി.ഷീജാ സുബൈര്‍ അവതരിപ്പിച്ചു.

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് സംബന്ധിച്ച്

തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പെൻഷൻ നിരസിച്ച ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പെൻഷൻ അദാലത്ത് 17.12.2018 തീയതി രാവിലെ 11 മണി മുതൽ നടത്തുന്നതാണ്. ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ 12.12.2018 -ാം തീയതി 5 മണിക്ക്  മുമ്പായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിക്കുന്നു.

തൊഴില്‍ രഹിത വേതന വിതരണം

തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തൊഴില്‍രഹിത വേതന വിതരണം 2018 ജൂലൈ 21,23,24 തീയതികളില്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു.ഗുണഭോക്താക്കള്‍ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുടെ അസ്സലും,ബാങ്ക് പാസ്സ് ബുക്കിന്‍റെ പകര്‍പ്പുമായി എത്തിചേരണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിക്കുന്നു.

മീനച്ചിലാര്‍-മീനന്തറയാര്‍-കൊടൂരാര്‍ പുനര്‍സംയോജന പദ്ധതി

img-20180505-wa00071

കേരളോത്സവം-2017

തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കേരളോത്സവം 2017 ഒക്ടോബര്‍ 7,8 തീയതികളില്‍ നടത്തുവാന്‍ തീരുമാനിച്ച വിവരം അറിയിക്കുന്നു.കലാ-കായിക മത്സരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കുവാന്‍ താല്പര്യമുള്ളവര്‍ 2017 ഒക്ടോബര്‍ 5 തീയതി 5 മണിക്ക് മുന്‍പ് തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ അപേക്ഷകള്‍ നല്‍കേണ്ടതാണെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിക്കുന്നു.

ലൈഫ് മിഷന്‍-അപ്പീല്‍ സമര്‍പ്പിച്ചവരില്‍ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍-അപ്പീല്‍ സമര്‍പ്പിച്ചവരില്‍ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍

ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍

തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് തൊഴില്‍ രഹിത വേതന വിതരണം

തലനാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍‍ നിന്ന് തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം കൈപ്പറ്റുന്ന ഗുണഭോക്താക്കളുടെ മാര്‍ച്ച് 2017 മുതല്‍‍  ജൂലൈ 2017 വരെയുള്ള വേതനം 2017 ആഗസ്റ്റ് 29,30,31 തീയതികളില്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്.ഗുണഭോക്താക്കള്‍ അനുബന്ധ രേഖകള്‍ ഹാജരാക്കി വേതനം കൈപ്പറ്റണമെന്ന് സെക്രട്ടറി അറിയിക്കുന്നു.