ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 100 % ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചു

തലക്കുളത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ട്  ദശാബ്ദങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം 100 % നികുതി പിരിവ് ലക്ഷ്യം കൈവരിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ നികുതികളും ഫീസുകളും 100 % പിരിച്ചെടുക്കുന്നതില്‍ സഹകരിച്ച ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെയും ജീവനക്കാരെയും ഉള്‍പ്പെടുത്തികൊണ്ട് അനുമോദന സദസ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

ലൈഫ് മിഷന്‍ അപ്പീല്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിത ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭവനരഹിത ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ബജറ്റ് സംഗ്രഹം

ബജറ്റ് സംഗ്രഹം