തലക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തെക്കന്‍കുറ്റൂര്‍, തലക്കാട് അംശങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്ന തലക്കാട് വില്ലേജിന്റെ നെല്ല് വയലുകളുടെയും തണ്ണീര്‍തടങ്ങളുടെയും വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ഡാറ്റാ ബാങ്ക്.

   2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

   യോഗ നടപടികളും തീരുമാനങ്ങളും

   യോഗ നടപടികളും തീരുമാനങ്ങളും

   FOR THE PEOPLE (പരാതി പരിഹാരം)

   തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളെ അഴിമതി മുക്തമാക്കാനും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് For The People എന്ന പരാതി പരിഹാര സെൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത്. പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് മികവുറ്റ സേവനം സമയബന്ധിതമായി ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വജന പക്ഷപാതത്തെക്കുറിച്ചോ, സേവന ലഭ്യതയ്ക്ക് അനാവശ്യമായ കാലതാമസം നേരിടുന്നത് സംബന്ധിച്ചോ, അഴിമതിയെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ പരമാവധി തെളിവു സഹിതം (audio, video ക്ലിപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടെ) ഇതിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയുന്നവർക്കെതിരായി നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന കാര്യവും ഇതോടൊപ്പം അറിയിക്കുന്നു.
   പരാതികള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
   FOR THE PEOPLE

   പദ്ധതി ചെലവ്

   സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി - ലൈഫ്

   തലക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട സുരക്ഷാ പദ്ധതി ലൈഫ് ലിസ്റ്റ്.

   2016-17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

   എസ്.സി വനിതകള്‍ക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം

   വിവാഹ ധനസഹായം:  sc-dhana-sahayam-1

   അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ് : sc-dhana-sahayam-2

   8,9,10 ക്ലാസുകളിലെ പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍

   വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സൈക്കിള്‍: cycle-1

   അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്: cycle-2

   എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്

   ലാപ്ടോപ്പ്

   പട്ടികജാതി വീടുകളുടെ പൂര്‍ത്തീകരണം

   complition-of-the-houses-sc

   വ്യക്തിഗത കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം (എസ്.സി)

   കിണര്‍ നിര്‍മ്മാണം:  well-1

   അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്:  well-2

   എസ്.സി യുവാക്കള്‍ക്ക് ഓട്ടേറിക്ഷ/ഗുഡ്സ് (പിക്കപ്പ്)

   auto

   എസ്.സി സ്ഥലം വാങ്ങല്‍

   land

   വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്

   2018-19

   Receipt and Payment Statement

   Schedules of Income and Expenditure Statement

   Balance Sheet

   Audit report 2018-19


   2017-18

   Receipt and Payment Statement

   Schedules of Income and Expenditure Statement

   Balance Sheet

   Audit Report 2017-18

   2016-17

   2015-16


   2014-15

   Receipt And Payment Statement

   INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT

   BALANCE SHEET

   2013-14

   Receipt And Payment Statement

   INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT

   BALANCE SHEET

   2012-13

   Receipt And Payment Statement

   INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT


   പഞ്ചായത്ത് പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

   Additional Voters List

   click here Link

   2015-ലെ  വോട്ടര്‍ പട്ടിക താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

   click here Link

   ജനപ്രതിനിധികള്‍

   പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍