ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-2019

വാര്‍ഷിക ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19
കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അനുമതികള്‍ 2018-2019

2019_2020 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെന്‍ഷന്‍ ഔഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
കൃഷി ഔഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍
സംയോജിത ശിശു വികസന പരിപാടികള്‍

2017-18-ലെ പ്രധാന വിവരങ്ങള്‍

# വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2016-17
# വസ്തു നികുതി ഇ-പേയ്മെന്‍റ് സംവിധാനം
# സമ്പൂര്‍ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി ” ലൈഫ് ” സാധ്യതാ പട്ടിക
# 2017-18 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് 2017

# പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

പൌരാവകാശരേഖ 2017

#പൌരാവകാശരേഖ 2017

വാര്ഷികപദ്ധതി 2016/17 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

#ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015(വോട്ടര്‍ പട്ടിക കരട് FINAL)

#01._വാര്‍ഡ്1
#02._വാര്‍ഡ് 2
#03._വാര്‍ഡ് 3
#04._വാര്‍ഡ് 4 ഭാഗം 01
#04._വാര്‍ഡ് 4 ഭാഗം 02
#05._വാര്‍ഡ് 5
#06._വാര്‍ഡ് 6

#07._വാര്‍ഡ് 7
#08._വാര്‍ഡ് 8
#09._വാര്‍ഡ് 9
#10._വാര്‍ഡ് 10
#11._വാര്‍ഡ് 11
#12._വാര്‍ഡ് 12
#13._വാര്‍ഡ് 13
#14._വാര്‍ഡ് 14
#ALL WARD

വിവരാവകാശ-നീയമം-2005

#ജനകീയാസൂത്രണം2015-16
#വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015/16
#A.F.S_2014-15
#BUDJET_2015-16
#ജീവനക്കാരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പുകളും

വസ്തുനികുതി

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി

Older Entries »