തകഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഡേറ്റ ബാങ്ക്

തകഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഡേറ്റ ബാങ്ക്

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2020-2021

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2020-2021
ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2020-2021

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണസ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020

1. ത.സ്വ.ഭ.വ ഇലക്ഷന്‍ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 11/11/2020

കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

സൌജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണ ലിസ്റ്റ്08042020

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-2019

വാര്‍ഷിക ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19
കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അനുമതികള്‍ 2018-2019

2019_2020 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെന്‍ഷന്‍ ഔഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
കൃഷി ഔഫീസര്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
വെറ്റിനറി സര്‍ജന്‍ നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പദ്ധതികള്‍
ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികള്‍
സംയോജിത ശിശു വികസന പരിപാടികള്‍

2017-18-ലെ പ്രധാന വിവരങ്ങള്‍

al_2017-2018_2051വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18
# വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2016-17
# വസ്തു നികുതി ഇ-പേയ്മെന്‍റ് സംവിധാനം
# സമ്പൂര്‍ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി ” ലൈഫ് ” സാധ്യതാ പട്ടിക
# 2017-18 ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്
# വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017/18

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് 2017

# പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത് അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

പൌരാവകാശരേഖ 2017

#പൌരാവകാശരേഖ 2017

വാര്ഷികപദ്ധതി 2016/17 ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

#ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

Older Entries »