വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

annual-report-2018-19

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-19

al_2018-2019_572

ie_2018-2019_572

rp_2018-2019_572

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

aims

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18

al_2017-2018_5721

ie_2017-2018_572

rp_2017-2018_572

കോവിഡ് 19 - കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ - ലിസ്റ്റ് 1

അതിഥി തൊഴിലാളികൾ

Beneficiary List 2019-20

BeneFiciary List 2019-20

https://drive.google.com/open?id=12×5gX53KFBJumXmPlGiDQj_i30xhfRjm

വിവരാവകാശ നിയമം

വിവരാവകാശ നിയമം

2017-18 വര്‍ഷത്തില്‍ ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

Voters List 2015

തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ കരട് വോട്ടര്‍ലിസ്റ്റ് 2015 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിവരാവകാശ നിയമം

https://lsgkerala.gov.in/htm/Right_information.php

Older Entries »