കോവിഡ് 19 - കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ - ലിസ്റ്റ് 1

അതിഥി തൊഴിലാളികൾ

Beneficiary List 2019-20

BeneFiciary List 2019-20

https://drive.google.com/open?id=12×5gX53KFBJumXmPlGiDQj_i30xhfRjm

വിവരാവകാശ നിയമം

വിവരാവകാശ നിയമം

2017-18 വര്‍ഷത്തില്‍ ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

Voters List 2015

തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ കരട് വോട്ടര്‍ലിസ്റ്റ് 2015 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിവരാവകാശ നിയമം

https://lsgkerala.gov.in/htm/Right_information.php

സാമൂഹ്യക-സാമ്പത്തിക ജാതിസെന്‍സസ് കരട് രേഖ

Click Here

പെന്‍ഷന്‍റെ വിവരങ്ങള്‍ അറിയുന്നതിന്

Click here

http://www.welfarepension.lsgkerala.gov.in

Birth,Death,Marriage Certificate

Click Here

http://www.cr.lsgkerala.gov.in/

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍ 

Older Entries »