തച്ചനാട്ടുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഡാറ്റാ ബാങ്കില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഭൂമിയുടെ വിവരങ്ങള്‍

thanneerthadam-land-bank

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2019-20

balance-sheet-schedule

balancesheet-extarctie-statemen

ie-statement2

ieschedule

rp-schedule

rp-statment

rptb1schedule3

rptcashflow

trial-balance

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-19

al_2018-2019_572

ie_2018-2019_572

rp_2018-2019_572

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

aims

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18

al_2017-2018_5721

ie_2017-2018_572

rp_2017-2018_572

കോവിഡ് 19 - കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍ വഴി ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ പേര് വിവരങ്ങള്‍

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ - ലിസ്റ്റ് 1

അതിഥി തൊഴിലാളികൾ

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21

BeneFiciary List 2020-21

ഉത്പാദന മേഖലയിള്ള പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

മറ്റ് പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വിവരാവകാശ നിയമം

വിവരാവകാശ നിയമം

2017-18 വര്‍ഷത്തില്‍ ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരം

ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

വിവരാവകാശ നിയമം

https://lsgkerala.gov.in/htm/Right_information.php

Older Entries »