ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2020-21- കാര്‍ഷിക / മ്യഗ സംരക്ഷണ മേഖല പദ്ധതികള്‍

book11

Covid -19-Lock down സംബന്ധിച്ച് ഭക്ഷണം സൌജന്യമായി നല്‍കിയവരുടെ ലിസ്റ്റ്

covid-19

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

” തീക്കോയി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്”

എ ബി സി പ്രോഗ്രാം

res2
img_20200131_00021

ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ് 2018- 19

final-bs

തീക്കോയി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഐ എസ് ഒ പ്രഖ്യാപനവും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഉല്‍ഘാടനവും 29 ന്

teekoy-gp2

ലൈഫ് മിഷന്‍- പുനപ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗുണഭോക്ത്യ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍
ഭവനരഹിതര്‍

For The People..

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിന്റെ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം … ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആശ്രയ രണ്ടാം ഘട്ട ഗുണഭോക്ത്യലിസ്റ്റ്

ashraya-list-19072017

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ പെന്ഷന്‍

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക….