ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

വി ഇ ഒ

ക്യഷി ഓഫീസര്‍

അസിസ്റ്റന്റ്‌ സെക്രട്ടറി

വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍

മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍

എെ സി ഡി എസ് സൂപ്രവൈസര്‍

ഡയറി ഫാം ഇന്‍സ്ട്രക്ടര്‍

ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

വീട് മേല്‍കുരമാറ്റല്‍
വീട് മേല്‍കുരമാറ്റല്‍(SCP)
ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്
കിണര്‍ ശുചീകരണം
കുടിവെള്ള ഗാര്‍ഹിക കണക്ഷന്‍
പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്
പിക്ക്അപ്പ് ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങല്‍ ധനസഹായം(SC)
പട്ടികജാതി വ്യദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം
PVC വാട്ടര്‍ ടാങ്ക് നല്‍കല്‍
പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
കുടിവെള്ള ഗാര്‍ഹിക കണക്ഷന് നല്കല്(SC)‍‍
വിദേശയാത്ര ധനസഹായം
കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം
ഗര്‍ഭിണി കിടാരി വിതരണം(ജനറല്‍)
പശു വളര്‍ത്തല്‍(ജനറല്‍)
കറവ എരുമ വിതരണം(ജനറല്‍)
ആട് വിതരണം വനിത(ജനറല്‍)
കറവ പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തിറ്റ വനിത(ജനറല്‍)
പശു വളര്‍ത്തല്(sc)‍
ആട് വിതരണം വനിത(sc)
ഗര്‍ഭിണി കിടാരി(sc)
കറവ പശുകള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ(sc)
കിടാരി വിതരണം(ജനറല്‍)
കിടാരി വിതരണം(sc)
കോഴി വിതരണം വനിത(ജനറല്‍)

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

റീ-ടെണ്ടര്‍ പരസ്യം

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ഗുണഭോക്ത്യ പട്ടിക

img_0010
img_00111
img_0012
img_0013
img_0014
img_0015
img_0016

ആശ്രയ രണ്ടാംഘട്ട ഗുണഭോക്ത്യ പട്ടിക

SHEET1
SHEET2
SHEET3
SHEET4
SHEET5

പദ്ധതി ചെലവ്

പ്രതിവാര റിപ്പോര്‍ട്ട്  8.62 (upto August)

മാലിന്യം കൂടുതല്‍ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശം

  • ത്യക്കണാപുരം
    
    

2017 ല്‍ ഇതുവരെ കൂടിയ സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മിറ്റികളുടെ എണ്ണം

സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

എണ്ണം

വികസനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

8

ധനകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

9

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

9

ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

13