സുഭിക്ഷ കേരളം - കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2020-21

grow-bagjaivavalam-2020-21kizhangu-krishi-2020-21maracheenifalavriksha-thai
jeevani
tharishubhoomiyile-krishi-2020-21
tissueculture

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ വഴി ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

community-kitchen1COMMUNITY KITCHEN

ഇലക്ഷന്‍ 2020

ശ്രീനാരായണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
Voters list

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20beneficiary-list-2019-20-panchayat-list1
beneficiary-list-2019-20-panchayat-list-2
beneficiary-list-2019-20-panchayat-list-3
beneficiary-list-2019-20-panchayat-list-4

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

quotation

ശ്രീനാരായണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കാലവര്‍ഷക്കെടുതി 2018

Flood 2018

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

beneficiary-list-2018-19-final-1beneficiary-list-2018-19-final-2beneficiary-list-2018-19-final-3beneficiary-list-2018-19-final-4

ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

tender

Last date for online submission of following works extended upto 29.06.2018 12am

Noticenotice-1

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

quotation-notice