പരിസ്ഥിതി ദിനം

school

മഴക്കാല ശുചീകരണം

img_20191

വോട്ടര്‍ പട്ടി ക

വോട്ടര്‍ പട്ടിക

കെ എച്ച് ഹംസ മെമ്മോറിയല്‍ അങ്കണവാടി ഉത്ഘാടനം

anganwady-new

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

voters list

oripdf4

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »