ടെണ്ടറുകള്‍

ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ 2018-19 പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി 07/02/2018 ല്‍ നടന്ന വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം Read the rest of this entry »

ബ്ലോക്കില്‍ ഒരു ദിവസം കളക്ടര്‍

ബ്ലോക്കില്‍ ഒരു ദിവസം കളക്ടര്‍ എന്ന പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ ഭാഗമായി ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒന്നാം വാര്‍ഡ് പുലിക്കുളത്ത് തറയില്‍ കോളനിയില്‍ 08/02/2018 ല്‍ ബഹു.ജില്ലാകളക്ടര്‍ ഡോ.എസ് കാര്‍ത്തികേയന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ Read the rest of this entry »

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-2016-17 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുളളതും 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ സ്പില്‍ഓവറായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുളള “തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ അറ്റകുറ്റ പ്പണി” എന്ന പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വട്ടേഷന്‍

sakarma

ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സകര്‍മ്മ യോഗവിവരങ്ങള്‍ “https://meeting.lsgkerala.gov.in/default2.aspx”എന്ന വൈബ്സൈറ്റില്‍ നിന്നും ലഭ്യമാണ്