പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കൊല്ലം
ബ്ളോക്ക്     

:

ശാസ്താംകോട്ട
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

22.67ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

18
 
ജനസംഖ്യ

:

25470
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

12375
സ്ത്രീകള്‍

:

13095
ജനസാന്ദ്രത

:

1124
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1058
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

87.77
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

91.95
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

83.89
Source : Census data 2001