03

ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി ആരംഭിച്ച ഗവ.എല്‍.പി സ്കൂളിലെ കുട്ടികള്‍ക്കുളള പ്രഭാത ഭക്ഷണ വിതരണത്തിന്‍റെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം 07.11.2018 ല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്‍റ് ശ്രീമതി.അനിതാപ്രസാദ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു.