ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ വ്യക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്ടുകളുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നതിനും കര്‍ഷക ഗ്രാമസഭയ്ക്കും വേണ്ടി ഗ്രാമസഭകള്‍ 06/11/2018 മുതല്‍ അംരംഭിക്കുന്നു.Click here