ശൂരനാട് വടക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ  2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വര്‍ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം 11/10/2018  ല്‍ കൂടിയപ്പോള്‍

3

2

wrknggrp